Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii


                                                                                                                                     

AKTUALNOŚCI                                 W NAJNOWSZYM NUMERZE

Różne

Organizatorzy i Jury: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Konferencja Duchownych i Prezydium Synodu.
Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Kościół Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nie jest ograniczony grupą wiekową.
2. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator), lub CDR (Corel Draw), lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekt powinien zawierać log/znak graficzny wraz z opisem i uzasadnieniem.
3. Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:
Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm oraz wersję czarno-białą w formacie wizytówkowym.
4. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na Logo Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP” opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić nazwisko i adres autora (również mailowy).
5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Kościoła (www.reformowani.pl) oraz Pisma „Jednota” (www.jednota.pl).
6. Projekty należy dostarczyć osobiście, listownie lub mailowo na adres:

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a,
konkurs_logo(at)reformowani.pl, do dnia 30 marca 2011 roku.

UWAGA : projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

7. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
8. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
9. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
11. Selekcji i wyboru dokona Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Konferencja Duchownych i Prezydium Synodu.
12. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.
13. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury na dorocznej Sesji Synodu w maju 2011 roku.
14. Zwycięzca, wyłoniony przez Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, otrzyma nagrody książkowe.
15. Decyzja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona w Piśmie Jednota oraz na stronach internetowych – www.reformowani.pl, www.jednota.pl. do dnia 30 maja 2011 roku.
17. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
18. Laureat zostanie powiadomiony listem poleconym o zwycięstwie w Konkursie.