Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 13

Zgromadzenie Ogolne Wspolnoty Kosciolow Ewangelickich w Europie, Bazylea 2018 (fot. GEKE/Oliver Hochstrasser)
Obrady Zgromadzenia w Bazylei (fot. GEKE/Oliver Hochstrasser)

 

Pod hasłem „Wyzwoleni, połączeni, zaangażowani” obradowało Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Wśród podjętych tematów znalazły się takie kwestie, jak teologia diaspory, etyka medycyny reprodukcyjnej, migracje czy pomoc Kościołom na Bliskim Wschodzie. Delegaci Kościołów członkowskich wybrali też nową Radę organizacji.

Zgromadzenie odbyło się w Bazylei od 13 do 18 września. Wzięło w nim udział 96 delegatek i delegatów Kościołów członkowskich Wspólnoty oraz 52 doradców i gości. Polskie Kościoły reprezentowali Iwona Baraniec, ks. Marcin Brzóska i bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. Michał Koktysz z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Podczas obrad do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) przyjęto Łotewski Kościół Ewangelicko-Luterański za Granicą. To 108. Kościół, który podpisał Konkordię leuenberską i 94. Kościół członkowski WKEE (liczba sygnatariuszy i członków różni się ze względu na zmiany organizacyjne Kościołów).

Wybrana została nowa Rada WKEE. Wśród jej 13 członków znalazło się dwóch Polaków: ks. Marcin Brzóska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. Paweł Gajewski z Kościoła Ewangelickiego Waldensów we Włoszech. W skład prezydium Rady weszli: ks. Gottfried Locher – jako prezydent (jest też prezydentem Federacji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich), Miriam Rose (profesor teologii systematycznej w Jenie w Niemczech) i ks. John Bradbury (duchowny Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wielkiej Brytanii).

Delegaci Kościołów członkowskich Wspólnoty przyjęli oświadczenie w sprawie 100. rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej. Zwrócono w nim uwagę na kwestie winy, pojednania, praw mniejszości, uchodźctwa i migracji oraz demokratycznej kultury i społeczeństwa obywatelskiego.

Przyjęto też rezolucję dotyczącą sytuacji w Syrii i Iraku. Wezwano w niej Kościoły członkowskie WKEE i ich organizacje pomocowe do zintensyfikowania partnerstw i programów pomocowych na Bliskim Wschodzie. Rada WKEE została upoważniona do poszukiwania porozumień pomiędzy Kościołami członkowskimi i ich organizacjami pomocowymi w sprawie przygotowania i wdrażania programów wsparcia we współpracy ze Wspólnotą Kościołów Ewangelickich na Bliskim Wschodzie (FMEEC), jej Kościołami członkowskimi oraz innymi lokalnymi Kościołami i organizacjami. W rezolucji zapewniono też o modlitwach za ofiary wojny i potwierdzono partnerstwo WKEE z FMEEC.

Podczas Zgromadzenia prezydent Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie ks. Gottfried Locher i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch podpisali „Deklarację intencji rozpoczęcia wspólnego dialogu”.

W Bazylei zamknięto prace studyjne na temat etyki medycyny reprodukcyjnej. Efektem tych prac jest książka „»Before I formed you in the womb…«. A Guide to the Ethics of Reproductive Medicine from the Council of the Community of Protestant Churches in Europe” („»Zanim w łonie cię ukształtowałem«. Przewodnik Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie po etyce medycyny reprodukcyjnej”). Publikacja jest dostępna na stronie internetowej www.cpce-repro-ethics.eu.

Uczestnicy Zgromadzenia przyjęli również dokument studyjny „Teologia diaspory”, który dotyczy sytuacji Kościołów protestanckich w pluralistycznej Europie. Podczas obrad był on intensywnie dyskutowany, zalecono też dyskusję na jego temat w Kościołach członkowskich. – Mam wrażenie, że refleksja nad pojęciem diaspory staje się centralnym tematem w obrębie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie – mówi ks. Michał Koktysz.

Ponadto przyjęto dokumenty dotyczące wspólnoty kościelnej, pluralizmu religii, edukacji i migracji. Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło też Radzie WKEE tematy i obszary pracy na najbliższe lata. W zakresie teologii jest to refleksja m.in. nad rolą i znaczeniem WKEE, praktyką i teologią komunii świętej, współczesnym mówieniem o Ewangelii. W obszarze etyki zaproponowano następujące tematy do podjęcia: różnice etyczne a wspólnota kościelna, demokracja, natura i naturalność, płeć i seksualność, ludzka godność w świecie cyfrowym.

Podczas obrad plenarnych Zgromadzenia w Bazylei zaprezentowano jego uczestnikom publikację „Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie. Wybór dokumentów 1973–2012”, wydaną w tym roku staraniem trzech polskich Kościołów ewangelickich: luterańskiego, metodystycznego i reformowanego. Publikacja ta została doceniona przez uczestników Zgromadzenia.

*

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (do 2003 r. zwana Leuenberską Wspólnotą Kościołów) zrzesza 94 europejskie Kościoły luterańskie, reformowane, metodystyczne, waldensów i ewangelicko-unijne. Należą do niej trzy polskie Kościoły: ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany i ewangelicko-metodystyczny (ten ostatni pośrednio, poprzez Zjednoczony Kościół Metodystyczny w Europie Środkowej i Południowej). O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Zgromadzenie Ogólne, które odbywa się co sześć lat. Pomiędzy Zgromadzeniami pracami WKEE kieruje trzynastoosobowa Rada, a koordynacją działań zajmuje się biuro w Wiedniu.

 

Fotorelacja ze Zgromadzenia (fot. GEKE/Oliver Hochstrasser)