Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

ks. Semko P. Koroza: Nie czynię ci krzywdy
Ponieważ kwestia daru – łaski, zbawienia, życia – zdaje się być oczywista i nie budzi w nas kontrowersji, zostaje nam zatem zapytać dziś samych siebie, w jaki sposób my przyjmiemy od Stwórcy tę niezasłużoną zapłatę, którą w swej miłości nam ofiarowuje.

5  Warto przeczytać: Warto przeczytać

5  Jarosław Świderski: Nie jestem „Charlie”!
Czy wolność słowa jest wartością bezwzględną, czy niczym nie jest ograniczona? Czy nienawiść do terroryzmu, a zwłaszcza do terrorystów jest uczuciem właściwym, zgodnym z zasadami chrześcijaństwa, a także – czy przynosi oczekiwane skutki?

6–7  Michał Karski: Ekumeniczny apel o poszanowanie niedzieli
Wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki ogłosiły wspólny „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

8  ks. Zygfryd Glaeser, ks. Mateusz Potoczny: Misja Kościoła, który dąży do jedności
Relacja z konferencji ekumenicznej „Misja Kościoła, który dąży do jedności. 50 lat od promulgacji »Dekretu o ekumenizmie«”, która odbyła się w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim.

11 Kardynał Koch w PRE
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch spotkał się z prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Watykański hierarcha mówił o prymacie modlitwy w ruchu ekumenicznym oraz potrzebie współdziałania w ewangelizacji i misji.

11  Prezydent spotkał się z ludźmi wiary
Podczas spotkania noworocznego z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli, okazywanego przez demokratyczne państwo, jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary”.

12  Mariusz Gosławski, ks. Mariusz Frukacz, Ewa Jóźwiak: „Daj mi pić!” – modlitwy o jedność 2015
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2015 przebiegał pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4,7). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii.

14  Światowy Dzień Modlitwy w Bełchatowie
Tradycyjnie w pierwszy piątek marca obchodzony jest w środowiskach ekumenicznych Światowy Dzień Modlitwy. Z tej okazji w różnych miastach Polski odbyły się nabożeństwa ekumeniczne. Jedno z nich miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie.

15  Michał Karski: Pojednanie wymaga pokory i odwagi
O roli Memorandum Wschodniego i ewangelików w procesie powojennego pojednania polsko-niemieckiego dyskutowano podczas konferencji „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”.

16  Ewa Jóźwiak: Pożegnanie Haliny Pospiszył
Pamiętamy Twój uśmiech. Widoczne było Twoje zaangażowanie. Twoje wypowiedzi były szczere. Starałaś się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązania jednocześnie pilnując, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem i było uczciwe.

17  Doktor Hanna Tranda
W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Hanna Tranda obroniła pracę doktorską pt. „Kształtowanie się sytuacji prawnej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce”.

18  Spotkanie europejskich Kościołów reformowanych
W Belfaście odbyło się doroczne spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Jego temat brzmiał „Tożsamość narodowa, tożsamość europejska a rola Kościołów reformowanych”.

18  Razem w drodze. Komunikat końcowy Drugiego Europejskiego Posiedzenia Synodalnego w Budapeszcie
W Budapeszcie na przełomie stycznia i lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli synodów Kościołów należących do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Publikujemy komunikat końcowy z obrad.

20  Ewa Jóźwiak: Pastor, budowniczy, ekumenista. Ks. Ludwik Zaunar (1896-1945)
W 2015 r. mija 70. rocznica śmierci ks. Ludwika Zaunara – duchownego ewangelicko-reformowanego w Łodzi i Warszawie, redaktora naczelnego JEDNOTY. Z tej okazji przypominamy jego sylwetkę.

22  Krzysztof Dorosz: Bóg jest Bogiem – Karl Barth i Wielka Wojna
W oczach Karla Bartha pierwsza wojna światowa pogrzebała dziewiętnastowieczną teologię liberalną, która tak bardzo skoncentrowała się na człowieku, nauce i rozumie, że nie tylko odwróciła się od Boga, lecz pozwoliła mu stać się orędownikiem i opiekuńczym duchem jednej z walczących stron. Tego wrażliwość duchowa Bartha nie była w stanie znieść.

26  Jerzy Sojka: Hus o Kościele
Dzieło „De ecclesia”, czyli „O Kościele”, jest jednym z kluczowych tekstów w dorobku Jana Husa. Tezy zaczerpnięte z „De ecclesia” stały się podstawą wyroku wydanego na czeskiego reformatora na soborze w Konstancji. Widać doskonale w tym dziele inspirację myślą Jana Wiklina.

29  Małgorzata Grzywacz: Hus w Konstancji
Pamięć o śmierci ks. Jana Husa, skazanego wyrokiem soboru w Konstancji, należy do bardzo trwałych elementów tożsamości ewangelickiej, sięgającej bezpośrednio lat 20. XV w.

32  Paweł A. Leszczyński: Tomáš Masaryk o roli Jana Husa w historii Czech
Masaryk ukazał Husa w dwóch płaszczyznach: konkretnych uwarunkowań terytorialnych dla formowania się czeskiego poczucia narodowego oraz w aspekcie uniwersalnym – w sztafecie pokoleń walczących o wolność myśli, badań naukowych, słowa, druku, sumienia i wyznania oraz przeciw opresji doczesnych potęg niweczących czasem godność człowieka i to, co określił mianem „braterskiego humanitaryzmu”.

 

Jednota 1/2015

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2015:


Informacje o prenumeracie