Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 1-2/1990

8 grudnia ubiegłego roku kierownictwo Związku Kościołów Ewangelickich w NRD ogłosiło swoje „Stanowisko wobec stosunku władz i obywateli NRD-owskich do Polaków”. Fala antypolskich nastrojów i liczne przypadki dyskryminowania przebywających na terytorium Niemiec Wschodnich obywateli naszego kraju wywołane zostały bezpośrednio wprowadzeniem przepisów celnych, zabraniających cudzoziemcom dokonywania zakupów podstawowych artykułów żywnościowych. Wśród niewielu głośno protestujących w NRD przeciwko takim praktykom, głośno zabrzmiał głos ewangelickich Kościołów. Poniżej drukujemy w całości wspomniany dokument, datowany – jak. już wspomniano 8 grudnia 1989 roku w Berlinie.

Redakcja

1 września bieżącego roku Kościoły w NRD dały wyraz swojemu stanowisku wobec napaści niemieckiej sprzed 50 lat na sąsiadującą z nami Polską. Wśród wielu polskich rodzin jeszcze żywe są wspomnienia tamtych ogromnych cierpień, a zadane rany nie zabliźniły się. Jesteśmy wdzięczni, iż mimo to, nastąpił nowy etap w stosunkach między naszymi narodami. Ale ten rozpoczęty nie tak dawno proces pojednania jest znów zagrożony. Nowe przepisy celne ograniczyły możliwość dokonywania zakupów przez polskich turystów w NRD i przyczyniły się do ożywienia starych uprzedzeń wobec Polaków.

W związku z zaistniałą sytuacją należy wziąć pod uwagę następujące sprawy:
–  Wojna wywołana przez Niemcy z sąsiadującą Polską spowodowała tam tak wielkie zniszczenia, że gospodarcza odbudowa tego kraju stała się niezwykle trudna.
– Podczas gdy na początku lat osiemdziesiątych nasze ówczesne władze z ogromną niechęcią obserwowały odnowę polityczną w Polsce, aktywne siły w tym kraju, ponosząc ciężkie ofiary, dawały nam przykład godny naśladowania.

Choćby tylko z tych powodów nie godzi się nam traktować z wyższością naszych sąsiadów. Zarówno u nas, jak i tam istnieją egoistycznie nastawione grupy, które wykorzystują otwarcie granic dla własnych korzyści.

Dlatego powinniśmy uczynić wszystko dla poprawienia stosunków między nami a polskim sąsiadem. Wzywamy wszystkich chrześcijan, aby w parafiach, rodzinach, w kontaktach sąsiedzkich, a także w życiu publicznym zdecydowanie przeciwstawili się wszelkim próbom oczerniania Polaków.

Przekazujemy znak braterstwa polskim rodzinom i parafiom. Wszędzie, gdzie zatrudnieni są polscy robotnicy, chcemy być dla nich gościnnymi gospodarzami. Chcemy też przyjmować życzliwie polskich turystów.

Apelujemy do naszego rządu o takie zwery fikowanie wprowadzonych przepisów, aby uniemożliwić dyskryminację polskich obywateli.

Nasze tegoroczne uroczystości upamiętnienia wybuchu wojny staną się niewiarygodne, jeśli nie będziemy konsekwentnie kroczyli drogą porozumienia i pojednania z Polakami.

Tłum. K. K.