Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

OrydnacjaNa fotografii: Ordynacja Wiery Jelinek
NR 8-9 / 2003


Perspektywa ewangelicka

Odmienne rozumienie urzędu duchownego przez poszczególne Kościoły stwarza problemy dla dialogu ekumenicznego. Pojmowanie i znaczenie urzędu w Kościele wywiera duży wpływ na inne dziedziny teologii, a co za tym idzie - możliwości urzeczywistniania jedności Kościoła Chrystusowego. Często też pytanie o możliwość ordynacji kobiet jest pytaniem o miejsce i rolę kobiety w Kościele, a także o jej miejsce i rolę w hierarchii społecznej i współczesnym świecie.1

Wprowadzenie ordynacji kobiet przez Kościoły anglikańskie i ewangelickie wywołało oziębienie dialogu ekumenicznego ze strony katolickiej czy prawosławnej. A obawa przed wprowadzeniem ordynacji kobiet w Polsce wydaje się wisieć jak upiorne widmo nad rodzimą ekumenią.2

URZĄD
Urząd duchowny a kapłaństwo

Eklezjologia ewangelicka opiera się o tezę, że kapłaństwo jest "urzędem powszechnym", w którym mają swój udział wszyscy wierzący, są oni bowiem rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym (I Ptr. 2: 9). Zasada ta nie czyni więc różnicy między płciami. Nie można rozróżnić członków Kościoła na takich, którzy dają i takich, którzy otrzymują. W Kościele Jezusa Chrystusa istnieje powszechne prawo służenia i powszechny obowiązek służenia. W ciele Chrystusowym nie ma takich organów, które są bez funkcji.3 Powszechne kapłaństwo wiernych - zgodnie z nauką Nowego Testamentu - przez chrzest ma udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa i w tym znaczeniu wszyscy są kapłanami. Według Marcina Lutra chrzest jest "prawdziwym święceniem kapłańskim", bo "wszystko, co się wydobyło z chrztu jest już kapłanem, biskupem i papieżem". Obowiązkiem więc każdego wierzącego jest sprawowanie powszechnego kapłaństwa w swoim domowym Kościele, a więc w rodzinie, w otoczeniu, w społeczeństwie, w narodzie, ale także w Kościele przez udział w zarządzaniu Kościołem na wszystkich jego szczeblach.4

Marcin Luter w piśmie polemicznym z 1520 roku O niewoli babilońskiej Kościoła występował przeciwko sakramentalności urzędu prezbiterialnego. Swoje argumenty wywodził z nauki o usprawiedliwieniu. Nie wystąpił przeciwko ordynacji jako takiej, lecz przeciwko poglądowi o ordynacji jako święceniach do kapłaństwa, którego celem jest składanie ofiary. Arcykapłanem jest sam Jezus Chrystus (zob. Hebr. 6: 10) i tylko on pośredniczy w zbawieniu człowieka (zob. I Tym. 2: 5-6; Rzym. 5: 2; Ef. 2: 18, 3:12). Natomiast każde inne kapłaństwo jedynie zaciemnia kapłaństwo Chrystusa, sugeruje zbawienie osiągnięte własnym, ludzkim wysiłkiem. Dla Lutra sakramentalność urzędu nie znajduje bezpośredniego potwierdzenia w Piśmie Świętym. Jest tylko instytucją kościelną, więcej - wynalazkiem papistów.5

Ewa Jóźwiak

Urząd duchowny i ordynacja kobiet przeszkodą jedności Kościoła? - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl