Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNR 1-2 / 2006

Wydawnictwo "Augustana" opublikowało kolejny już, sto dwudziesty, Kalendarz Ewangelicki1. W tym jubileuszowym roczniku wydawca przypomina czytelnikom, że rok 2006 jest "Rokiem ewangelickiej etyki społecznej", w związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę na dochowanie wierności chrześcijańskiej postawie, pielęgnując takie cnoty, jak wrażliwość społeczna, pracowitość i odpowiedzialność. Kalendarzowe hasło roku brzmi: Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę (Joz. 1, 5). W starotestamentowym tekście słowa te wypowiedział Bóg po śmierci Mojżesza do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza: Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę2. Obietnicę tę możemy interpretować nie tylko jako zapewnienie Boga o Jego opiece i miłości, ale także jako przykład właściwej postawy dla nas w stosunku do Niego oraz w stosunku do innych bliźnich, o których istnieniu, prawach i potrzebach nie powinniśmy zapominać.

Kalendarz, zgodnie z tradycją tego rodzaju wydawnictw, zawiera kalendarium roku 2006 oraz artykuły o tematyce informacyjnej i popularnonaukowej. Uwzględniono tu oczywiście układ ewangelickiego roku liturgicznego, przy każdym miesiącu dodano cytat z Pisma Świętego Starego lub Nowego Testamentu i wyróżniono ważne daty z historii reformacji oraz z dziejów ewangelicyzmu na ziemiach polskich. Wydawca przypomina czytelnikom wybitnych polskich ewangelików: ks. biskupa Juliusza Burschego, który zginął w 1942 r. męczeńską śmiercią w hitlerowskiej kaźni, reformowanego Pawła Hulkę-Laskowskiego - znakomitego tłumacza i publicystę, a także Samuela Bogumiła Lindego - twórcę Słownika Języka Polskiego. Przywołuje również nazwiska artystów i uczonych, zasłużonych dla światowej kultury: Jana Sebastiana Bacha, Selmę Lagerlöf oraz niemieckiego teologa Rudolfa Bultmanna.

Informacyjne artykuły o współczesnym życiu Kościołów oraz ich historii dotyczą dwóch polskich Kościołów ewangelickich, dzięki czemu kalendarz jest cenny dla obu bratnich wspólnot. Biskup Janusz Jagucki omawia misję Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we współczesnych czasach, a zwierzchnik Kościoła Ewangelicko--Reformowanego, biskup Marek Izdebski, prezentuje życie swej wspólnoty wyznaniowej w kraju i na świecie w minionym, 2005 roku. Ks. dr Henryk Czembor przedstawia w popularnonaukowym artykule kluczowe wydarzenia z dziejów chrześcijaństwa przedreformacyjnego oraz teologiczną ocenę dzieła Marcina Lutra. Powszechnej historii ruchu reformacyjnego dotyczy tekst ks. Mariana Niemca Młot Słowa Bożego - przybicie tez - rzeczywistość czy fikcja? Nie zabrakło też zarysów dziejów poszczególnych polskich parafii. Profesor Rafał Leszczyński, ewangelik reformowany, omawia natomiast stereotypy związane z osobą Mikołaja Reja i przekonująco z nimi polemizuje, podkreśla też zasługi Reja dla rozwoju polszczyzny.

Dr Adrian Uljasz

Z ewangelickim kalendarzem przez 2006 rok - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl