Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3-4 / 2010

Synod w Żychlinie

Synod wyborczy w życiu Kościoła jest szczególnym wydarzeniem. Nowi ludzie w gremiach kościelnych, nowa polityka lub ciągłość dotychczasowej, akceptacja decyzji wyborczych lub jej brak. Życie pełne barw i cieni, bo to życie tworzą ludzie.
    Zapewne tegoroczny Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w Żychlinie przejdzie po kilku tygodniach czy miesiącach – tak jak poprzednie Synody – do historii, a uczestniczący w nim delegaci wspomną o swoich odczuciach i o znajomych, z którymi się spotkali. Niektórzy będą spekulować, jak wyglądałby Kościół, gdyby synodujący wybrali inne składy: Konsystorza, Prezydium Synodu, Komisji Rewizyjnej czy innych komisji synodalnych. Jest to pewien standard obrad wypracowywany latami, z którym wszyscy są oswojeni.
   Jednak Synod 2010 roku był inny – trwał podczas żałoby narodowej, w cieniu tragedii smoleńskiej, tragicznego wypadku, w którym zginął Prezydent Lech Kaczyński wraz z wieloma osobistościami życia publicznego. Szczególnie bolesna dla naszego Kościoła jest śmierć ks. Adama Pilcha, pastora z bratniego Kościoła, przyjaciela wielu z nas, oraz ks. Romana Indrzejczyka, kapelana Prezydenta RP i wspaniałego ekumenisty, który wielokrotnie bywał m.in. w naszym reformowanym środowisku. Tego bólu nie da się oswoić. Przepełnia nas on bez pytania o naszą zgodę, a lekarstwem nań jest czas i modlitwa.


   Smutek w takich chwilach jest przejmujący, lecz życie trwa nadal. Wystarczy spojrzeć na parafię żychlińską, założoną około 1610 roku. W inauguracyjnym kazaniu, rozpoczynającym obrady Synodu, proboszcz parafii żychlińskiej ks. Tadeusz Jelinek mówił o historii swojej parafii i jej nieprzerwanym, 400-letnim trwaniu. Ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła, dokonał wprowadzenia w urząd prezesa Synodu Witolda Brodzińskiego, dotychczasowego prezesa Konsystorza. Z bratnich Kościołów wystąpili z pozdrowieniami ks. Wojciech Kochański z Kościoła rzymskokatolickiego, ks. sup. Jan Ostryk z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Andrzej Mendrok zKościoła ewangelicko-augsburskiego Z osób świeckich pozdrowienia dla Synodu przekazali Małgorzata Waszak wicestarosta powiatu konińskiego, Wiesław Steinke przewodniczący Rady Miasta Konina oraz wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki.
   Prof. Wojciech Kriegseisen w referacie wygłoszonym drugiego dnia obrad na temat pierwszych Synodów na terenach Wielkopolski i genezy zboru żychlińskiego pokazał, że ciągłość tradycji reformacji jest zachowana i nadal żywa. Egzemplarz Biblii Brzeskiej, wydany w 1563 roku, będący własnością tego zboru i przechowywany w depozycie uniwersyteckim od 65. lat, jest częścią owej ciągłości i materialnym świadectwem. Jego zwrot zapowiedziała w swoim wystąpieniu dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Ewa Kobierska-Maciuszko.
   Tak właśnie wygląda życie – kiedy dokonujemy wyborów, spotykamy się na nabożeństwie, rozmawiamy ze sobą, nawet gdy mówić jest trudno. Minuta ciszy, którą delegaci uczcili śmierć zmarłych tragicznie, stojąc z pochylonymi głowami w sali konferencyjnej przed rozpoczęciem sesji, również należała do porządku życia – bo przecież Oni wszyscy, którzy odeszli do Pana, pozostali w naszej pamięci i sercach. Jak powiedział Witold Brodziński: Niech słowa nasze zamilkną ale nasze serca niech nie zamilkną.

Sprawozdania

Po oficjalnym otwarciu pierwszego posiedzenia Synodu XXI kadencji po II wojnie światowej porządek obrad biegł zgodnie z harmonogramem. Powołano Komisję skrutacyjną, przyjęto porządek obrad i protokół z sesji zwyczajnej Synodu 2009 roku. Prezes Synodu Witold Brodziński odczytał list biskupa Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Jerzego Samca, który dziękował za zaproszenie na Synod Kościoła ewangelicko-reformowanego, życzył naszemu Kościołowi pogłębionej refleksji słowami apostoła Jana (Obj. 1, 18) i przepraszał za swą nieobecność spowodowaną obchodami żałobnymi w Warszawie i Krakowie. Ks. Zdzisław Tranda poinformował, że nikt z przedstawicieli naszego Kościoła nie jest obecny na tych uroczystościach, ponieważ Kościół nie otrzymał na nie oficjalnego zaproszenia, zaś Kościół ewangelicko-augsburski otrzymał jedynie pięć takich zaproszeń, jako że w katastrofie zginął duchowny ich Kościoła.
    Wiele osób miało wątpliwości, czy w sytuacji żałoby narodowej zapowiedziany dużo wcześniej Synod nie powinien być odwołany. Bardzo istotne dla funkcjonowania Kościoła było jednak przegłosowanie preliminarza budżetowego i przyjęcie go jako budżetu na 2010 rok oraz wybory nowych władz. Równie ważną kwestią jest Prawo Wewnętrzne, którego nowelizacja jest przedmiotem dyskusji i intensywnych prac Komisji Prawa, tzw. lustracja i kontakty członków naszego Kościoła ze Służbą Bezpieczeństwa w czasach PRL-u oraz perspektywa dwóch kolejnych posiedzeń tegorocznej sesji Synodu w październiku pod hasłem „Panie wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”, poświęcona nauczaniu w naszym Kościele i w grudniu w sprawie nowelizacji Prawa Wewnętrznego.
   Swoje sprawozdanie z życia religijnego przedstawił ks. Biskup. W większości poświecone ono było opisowi wydarzeń związanych z rocznicą 500-lecia urodzin Jana Kalwina – o któ­rych to wydarzeniach wyczerpująco informowała „Jednota” w swoim czasie Ks. biskup zaznaczył, że obchody rocznicowe są prezentacją naszej wspólnoty na zewnątrz, sposobem otwarcia „bram Kościoła” dla tych, którzy poszukują Boga, wiary, a także rozumienia swojego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Szczególnie w Polsce takie wyjście na zewnątrz jest bardzo ważne ponieważ świadomość obecności naszego Kościoła w społeczeństwie jest niewielka.
   Informując o sprawach personalnych, ks. Biskup zawiadomił o nominacjach ks. Krzysztofa Górala na administratora parafii w Pstrążnej i Strzelinie, ks. Semka Korozę na duszpasterza młodzieży. Dziękował również Pawłowi Wolskiemu, kaznodziei świeckiemu i nowemu prezesowi Konsystorza, za pracę w Bełchatowie i Kleszczowie.
   Ponieważ sprawy personalne wywoływały wiele emocji, dobrze się stało, że w sprawozdaniu biskupa znalazły się odpowiedzi na niektóre istotne pytania w tym zakresie. W październiku 2009 roku pastorowie Wiera i Mirosław Jelinkowie skierowali do Konsystorza list, w którym podzielili się swoimi problemami w pracy w zborze zelowskim. Poinformowali w nim o przekazaniu pisma do Rady Synodu Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego w Czechach, o możliwości pracy w tym Kościele. W lutym 2010 roku ks. Mirosław Jelinek w kolejnym piśmie do Konsystorza poinformował, że rezygnuje z funkcji proboszcza w parafii w Zelowie. Na tej podstawie Walne Zgromadzenie zboru zelowskiego w tajnym głosowaniu podjęło uchwałę o odwołaniu ks. Mirosława Jelinka z funkcji proboszcza z dniem 31 sierpnia 2010 roku. Od 1 września 2010 roku nowym administratorem parafii w Zelowie zostanie ks. Roman Lipiński.
   W innej ważnej dla nas sprawie zabrał głos były prezes Synodu Zdenek Matys. Odczytał list ks. Lecha Trandy skiero­wany na jego ręce, z którego synodujący dowiedzieli się, że ks. Lech Tranda podjął pracę jako dyrektor jednego z Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. W liście poinformował, że mógłby w ograniczonym zakresie pełnić funkcję duszpasterską i kaznodziejską w naszym Kościele (np. wyjeżdżać na zastępstwa do parafii i pomagać w pracy diakonijnej).
   Prezes Konsystorza w swoim sprawozdaniu skupił się na sprawach związanych z rewindykacją majątku kościelnego i nowelizacją Prawa Wewnętrznego.
   Agnieszka Kimmer w imieniu Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji podziękowała wszystkim za dobrą współpracę i wnioskowała o udzielenie absolutorium Konsystorzowi, której Synod udzielił. Również wszystkie sprawozdania przedstawione na Synodzie zostały przyjęte przez synodujących.

Krzysztof Urban

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl