Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2012

17 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Jó­zef Michalik oraz zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Cyryl podpisali „Wspól­ne przesłanie do narodów Polski i Rosji”. W tekście dokumentu z jednej strony wezwali do pojednania polsko-rosyjskiego, a z drugiej wskazali, jakie – ich zdaniem – zagrożenia niesie współczesna cywili­zacja. Przedstawiamy najważniejsze fragmenty przesłania oraz trzy krótkie komentarze na jego temat.

 

W przesłaniu napisano

 

„Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niespra­wiedliwości i wszelkiego zła wyrzą­dzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i naj­ważniejszy krok do odbudowania wza­jemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania”.

*

„Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki, wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspieraj­cie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych krajów i narodów”.

*

„Chrześcijaństwo wniosło w minionych dzie­jach ogromny wkład w formowanie duchowe­go oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy także dziś, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań, aby życie społeczne i kul­tura naszych narodów nie zostały pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez któ­rych nie ma trwałej pokojowej przyszłości”.

*

„Uznajemy autonomię władzy świeckiej i ko­ścielnej, lecz opowiadamy się także za współ­pracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowa­nia, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić funda­mentalnych swobód na czele z wolnością re­ligijną oraz bronić prawa do obecności religii w życiu publicznym.

Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady moralne oparte na Deka­logu. Promuje się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni pu­blicznej symbole religijne”.

*

„W imię przyszłości naszych narodów opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Uwa­żamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja”.

 

Pełny test przesłania

Specjalnie dla „Jednoty” przesłanie komentują: ks. Henryk Paprocki, Michał Karski i ks. Józef Kloch czytaj