Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2014, s. 5

Narzędzie teologiczne

Egzegeza rozwinęła się i rozwija w sposób niezwykle dynamiczny, a wymiana myśli biblijnej przekroczyła granice wyznań. Wśród biblistów badania i dyskusje prowadzone są na wspólnej płaszczyźnie – dzielą ich co prawda opinie i teorie, podobnie jak przedstawicieli innych dyscyplin nauki, ale już nie samo wyznanie! Rozwój egzegezy i metod zgłębiania tekstu Biblii pozwala na powolne, stopniowe, coraz adekwatniejsze rozumienie i ujmowanie kerygmatu biblijnego.

(...) Metoda historyczo-krytyczna oddziałuje stopniowo, pomimo swych ograniczeń, na teologię i pośrednio na Kościół. Pogłębienie rozumienia specyfiki tekstu biblijnego pomaga określać lepiej to, co należy do istoty kerygmatu (Biblia) i doktryny (teologia), oraz odróżniać treści pierwszorzędne od drugorzędnych. To prowadzi zaś do dostrzegania potrzebnych zmian i możliwości ich realizacji. Lepsze poznanie specyfiki tekstu biblijnego stawia przed teologią nowe wyzwania, a w konsekwencji prowadzi do stopniowych przemian, również praktycznych, co w efekcie pozwala powoli zmniejszać dystans między chrześcijańskimi wyznaniami.

 

Renata Jasnos, „Biblia w cieniu teologii?”, „Znak” nr 713 z października 2014 r., s. 33