Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

3 / 1994

WŚRÓD KSIĄŻEK

Powyższy tytuł pochodzi z antologii angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od W. Shakespeare'a do J. Lennona pt. Fioletowa krowa1, w błyskotliwym przekładzie i układzie (zob. kapitalny spis treści w 20 częściach, których tytuły wyznaczają kolejne kręgi absurdu) poety Stanisława Barańczaka.

Jest onnota beneautorem tu i ówdzie jeszcze dostępnych trzech tomików poezji nonsensu: Zwierzęca zajadłość. Z zapisków zniechęconego zoologa; Zupełne zezwierzęcenie. Zeszyt znacznie zgryźliwszych, zakasujących złośliwością znany zbiorek »Zwierzęca zajadłość«, zapisków zniechęconego zoologa oraz Biografioły. Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych oraz appendix umożliwiający człowiekowi kulturalnemu zrozumienie i zapamiętanie, o co chodzi w 7podstawowych utworach W. Szekspira2.

Jeśli humor, jak mówią uczeni, odwołuje się do chęci dominacji nad ludźmi, to efekt humorystyczny poezji nonsensu polega na zaspokojeniu naszej jeszcze bardziej elementarnej, jeszcze potężniej odczuwanej i jeszcze wstydliwiej ukrywanej w oficjalnych okolicznościach »potrzeby wzięcia odwetu na samym istnieniu«. [...] satyryk wierzy, iż bronią humoru coś tam określonego w świecie wywalczy, ulepszy lub racjonalnie przekształci [...]. Nonsensista w kwestii owocności własnych zabiegów humorystycznych i w ogóle racjonalności bytu jest natomiast czarnym pesymistą  – tłumaczy Barańczak.

Nonsensistę, podobnie jak poetę metafizycznego (właściwie można by zaryzykować tezę, że nonsensista to śmieszniejszy poeta metafizyczny), interesują, przeciwnie, właśnie te problemy egzystencji, które tak czy siak są nierozwiązalne. A ponieważ ludzkość od zarania dziejów z uporem maniaka usiłuje każdy z tych nierozwiązalnych problemów rozwiązać – sama ta sprzeczność staje się dla nonsensisty niewyczerpaną kopalnią efektów komicznych.

Czytelnik znajdzie tu 333 utwory kilkudziesięciu autorów, w tym nowe przekłady fragmentów dramatów Shakespeare'a (np. występ amatorskiego teatru ze Snu nocy letniej), limeryków Edwarda Leara, wierszy Lewisa Carolla (tego od Alicji w krainie czarów) czy amerykańskiego poety Ogdena Nasha, żeby wymienić najsławniejszych.

Oczywiście nie każdego śmieszy to samo i nie każdy w masce błazna-mędrca idzie przez życie ze śmiechem, udowadniając, że poznał się na tym kapitalnym żarcie. Pytanie o przyczyny absurdu, a zwłaszcza cierpienia, które nas spotyka nieoczekiwanie i niezasłużenie, jest zbyt ważne i bolesne.

Odpowiedzi na nie stara się udzielić książka Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom3 Harolda Kushnera, żydowskiego teologa i rabina, który towarzyszył nieuleczalnie choremu synowi w chorobie trwającej przez całe jego kilkunastoletnie życie.

Zmaganie się z dramatycznym pytaniem o to, gdzie był Bóg, gdy my i nasi bliscy cierpieliśmy ponad miarę i bez żadnego widocznego powodu czy sensu, prowadzi autora do ukazania wizerunku Boga, który płacze z nami i wraz z nami cierpi. Pomaga On tym, którzy przestają zadawać sobie rany, nie pragnie naszych cierpień i może im przeciwdziałać tylko przez ludzi. Doświadczenia rabina Kushnera mogą być przydatne także pod pewnym bardzo praktycznym względem: chodzi mianowicie o wskazówki, czego nie powinni robić ci, którzy chcieliby pomóc ludziom dotkniętym cierpieniem, aby nie stać się tzw. pocieszycielami Hioba.

Mojżesz w opowieściach mędrców4 Edmonda Flega (1877-1964), to książka sytuująca cierpienie człowieka w kontekście Bożego planu, a nawiązująca do tradycji midraszy, rodzaju egzegezy biblijnej. Myślę – pisał autor – że w owym wysiłku, by doprowadzić przeszłość do teraźniejszości, nie sprzeniewierzyłem się duchowi tekstów, choć nie przejmowałem z nich słowa po słowie. Pozwalałem sobie na wyobrażenia i kreację, tak jak czynili to nasi rabini, lub na dodawanie wariantów do istniejących czasem dość licznych wersji tego samego epizodu. W rezultacie powstała opowieść pełna uroku i humoru, wzruszająca i pobudzająca do refleksji, a także zajmujący komentarz (zaczerpnięty z nie znanej nam, a bardzo ciekawej tradycji i myśli rabinackiej) do dziejów Mojżesza i duchowych losów Izraela przedstawionych w Biblii.

Kłopoty ze światem, z własnym istnieniem ma chyba każdy. Te książki świadczą, że różnie można zmierzyć się z tym najeżonym paradoksami i dylematami zagadnieniem.

mok

1 Stanisław Barańczak: Filetowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Wiliama Shakespeare'a do Johna Lenona. Antologia. Biblioteka poetycka Wydawnictwa a5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego. Wydawnictwo a5, Poznań 1983, s. 316.

2 Tomiki ukazały się w poznańskim Wydawnictwie a5

3 [Rabin] Harold S. Kushner:Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Przekład: Małgorzata Koraszewska. Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1993, s. 158. Każdy nabywca wspomaga Klinikę Hematologii i Onkologii Instytutu Pediatrii w Warszawie. * Edmond Fleg: Mojżesz w opowieściach mędrców. Przekład: Urszula Grajczak i Ryszard Szmydki OMI. Wydawnictwo Kerygma, Lublin 1994, s. 251

4 Edmond Fleg: Mojżesz w opowieściach mędrców. Przekład Urszula Grajczak i Ryszard Szmydki OMI, Wydawnictwo Kerygma, Lublin 1994, s. 251