Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 1997

Kanaanici (ok. 3100-1000)

3100 – Znaleziska archeologiczne poświadczające istnienie osadnictwa w Jerozolimie (wzgórze Ofel)

XVIII w. – Nazwa „Ruszalimum” w egipskich „tekstach złorzeczących”

XIV w. – Nazwa „Urusalim” w archiwach dworskiej korespondencji dyplomatycznej z el-Amarna

XIII w. – Budowa twierdzy przez Jebuzytów

– Wyjście Izraelitów z Egiptu

– Podbój Kanaanu pod wodzą Jozuego

Izraelici (1000-586)

pocz. X w. – Król Dawid zdobywa twierdzę Jebuzytów; Jerozolima stolicą zjednoczonego królestwa Izraela i Judy

ok. 965 – Król Salomon buduje Świątynię jerozolimską

ok. 928 – Śmierć Salomona; rozpad królestwa na Izrael ze stolicą w Samarii (na północy) i Judę ze stolicą w Jerozolimie (na południu)

722 – Asyria podbija Królestwo Północne (Izrael)

701 – Sancheryb oblega Jerozolimę. Przygotowując się do oblężenia, król Hiskiasz pogłębia tunel podziemny, kierując wodę ze źródła Gichon do sadzawki Siloe w obrębie murów miejskich

Babilończycy i Persowie (586-333)

586 – Zniszczenie miasta i Świątyni przez Babilończyków

586-536 – Niewola babilońska

538 – Cyrus zezwala uchodźcom na powrót do Jerozolimy

516 – Poświęcenie Drugiej Świątyni

445 – Nehemiasz, namiestnik Judei, odbudowuje mury miejskie

Grecy, Ptolemeusze i Seleucydzi (333-164)

333 – Aleksander Macedoński pokonuje Persów i rozpoczyna podbój Bliskiego Wschodu

323-304 – Po śmierci Aleksandra dowódcy jego wojsk walczą o schedę po imperium: Azja pada łupem Seleucydów, Egipt – Ptolemeuszy

301 – Judea pod władzą Ptolemeuszy

198-167 – Rządy syryjskiej dynastii Seleucydów

188 – Dominacja Rzymian w Azji Mniejszej po zwycięstwie nad Antiochem III

175-174 – Jerozolima staje się hellenistyczną Antiochią

169 a. 167 – Antioch IV Epifanes wkracza do Jerozolimy i bezcześci Świątynię (kult Zeusa Olimpijskiego)

– Zakaz praktykowania judaizmu i pierwsi męczennicy

Machabeusze (Hasmoneusze; 164-64)

167 – Wybuch powstania żydowskiego przeciw Seleucydom

164 – Śmierć Antiocha IV, koniec prześladowań

– Oczyszczenie i ponowne poświęcenie Świątyni; ustanowienie Święta Świateł (Chanuka)

161 – Emisariusze Judy Machabeusza nawiązują kontakty dyplomatyczne z republiką rzymską

141 – Jerozolima stolicą państwa Machabeuszy

139 – Senat rzymski uznaje niepodległość Judei

135-104 – Rządy Jana I Hirkana

– Aneksja Galilei i Idumei (północnej części pustyni Negew) przez Judejczyków

126 – Początek wojny przeciw Samarytanom; upadek Szechem i świątyni na górze Gerizim

126-125 – Żydowski poseł wysłany do Rzymu

108-107 – Jan Hirkan oblega Samarię i zdobywa Bet-Szean;

– Zdobycie Samarii i otwarcie drogi do Galilei

103 – Aleksander Janneusz przyjmuje tytuł króla Judei

Rzymianie (63-324)

63 – Koniec panowania Seleucydów: Pompejusz zamienia Syrię w prowincję rzymską;

– Po zdobyciu Jerozolimy Judea staje się częścią imperium rzymskiego

59 – Flaccus, namiestnik Azji Mniejszej, zabrania Żydom z diaspory przekazywania ofiar dla Świątyni jerozolimskiej; ci odwołują się do Senatu, Flaccusa broni mecenas Cycero (Pro Flacco)

44 – Kasjusz, dowódca wojsk rzymskich na Wschodzie, z pomocą Heroda Idumejczyka nakłada na Judeę wysokie podatki

40 – Hasmonejczyk Matatiasz Antygonus zasiada na tronie w Jerozolimie, Herod zaś ucieka do Rzymu, gdzie Senat ogłasza go królem Judei

40-37 – Rzymianie wyparci z Jerozolimy przez żydowskich zelotów

39-37 – Herod wraca do Palestyny i z pomocą Rzymian odzyskuje władzę

– Jerozolima poddaje się latem 37 r. po 5-miesięcznym oblężeniu

37-4 – Herod Wielki rozbudowuje Świątynię i miasto

6 – Judea zostaje prowincją rzymską ze stolicą w Cezarei Nadmorskiej (siedziba namiestnika cesarskiego)

0 (A.D.)

12 – Edykt Augusta przyznaje Żydom w diasporze prawo do przekazywania ofiar na rzecz Świątyni w Jerozolimie

26-36 – Poncjusz Piłat namiestnikiem (prokuratorem) Judei

30 a. 33 – Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

41-44 – Herod Agrypa I, król Judei, buduje nowy mur miejski

64 – Zakończenie rozbudowy Świątyni

66 – Latem wybucha powstanie przeciw Rzymianom

67 – Wojska Wespazjana wkraczają do Palestyny; zeloci zajmują Jerozolimę

70 – Rzymianie pod wodzą Tytusa oblegają i zdobywają Jerozolimę

– Zniszczenie Świątyni

73 – Oblężenie i upadek Masady

132-135 – II antyrzymskie powstanie pod wodzą Bar Kochby

135 – Cesarz Hadrian zdobywa Jerozolimę i na jej ruinach buduje nowe miasto – Aelia Capitolina. Żydzi zostają zeń wygnani i prawdopodobnie aż do podboju miasta przez Arabów nie mają tam oficjalnie (legalnie) wstępu – początek diaspory

Bizantyjczycy (324-638)

324 – Cesarz Konstantyn przejmuje Jerozolimę od Rzymian

326 – Edykt Konstantyna o uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową

– Królowa Helena pielgrzymuje do Palestyny, lokalizuje miejsca święte

– Budowa bazyliki Grobu Świętego

527-565 – Cesarz Justynian rozbudowuje miasto. Chrześcijańska Jerozolima znajduje się w rozkwicie

ok. 610 – Wystąpienie Mahometa

614 – Zdobycie Jerozolimy przez Persa Chosrusa II; rzeź i wygnanie chrześcijan

622 – Hidżra (emigracja Mahometa z Mekki do Medyny), czyli początek ery muzułmańskiej. Mahomet bezskutecznie zabiega o poparcie Żydów z Medyny i zmienia kiblę (kierunek modlitwy) z Jerozolimy na Mekkę

ok. 628 – Bizantyjczycy odbijają Jerozolimę z rąk Persów

632 – Śmierć Mahometa

– Kalif Abu Bakr rozpoczyna podbój Palestyny

Pierwsza era muzułmańska (638-1099)

637-638 – Kalif Omar oblega i zdobywa Jerozolimę; traktat zawarty z patriarchą potwierdza zakaz osiedlania się Żydów w mieście (uchylony w 641 r.)

687 – Budowa meczetu Omara (Kopuła Skały) na Wzgórzu Świątynnym, zwanym przez muzułmanów Haram asz-Szarif (Szlachetne Sanktuarium)

koniec IX w.– W Palestynie powstają gminy karaimskie; Jerozolima centrum karaimów z całego Bliskiego Wschodu

996-1020 – Zniszczenie bazyliki Grobu Świętego, prześladowanie chrześcijan i Żydów za rządów kalifa al-Hakima

1033 – Napływ pielgrzymów chrześcijańskich do Jerozolimy; trzęsienie ziemi w Palestynie niszczy także Jerozolimę

1037 – Odbudowa bazyliki Grobu Świętego

1071 – Klęska Bizantyjczyków w bitwie z Turkami seldżuckimi pod Mantzikiert

1076 – Opanowanie Jerozolimy przez Seldżuków

1098 – Jerozolimę zdobywa islamska dynastia Fatymidów

Królestwo krzyżowców (1099-1187)

1095 – Na synodzie w Clermont papież Urban II ogłasza krucjatę do Ziemi Świętej

1099 – 15 lipca krzyżowcy pod wodzą Gotfryda z Bouillon zdobywają i grabią Jerozolimę, masakrując Żydów, karaimów i muzułmanów

– Założenie łacińskiego Królestwa Jerozolimskiego; Gotfryd z Bouillon, obwołany królem, przyjmuje tylko tytuł Obrońcy Grobu Świętego

– Wygnanie Żydów i muzułmanów z Jerozolimy

1100 – Baldwin I królem Jerozolimy

1141 – Toledo: przekład Koranu na łacinę na polecenie Piotra Czcigodnego, opata Cluny

1187 – Sułtan Saladyn bez walki zajmuje Jerozolimę

1219 – Muzułmanie niszczą mury Jerozolimy

1229 – Na mocy traktatu z Jafy, zawartego z sułtanem Egiptu al-Malikiem al.-Kamilem, Fryderyk II uzyskuje zwrot Jerozolimy na 10 lat i koronuje się tam

1236 – Pielgrzymom żydowskim wolno odwiedzać Jerozolimę

– Jeden żydowski farbiarz uzyskuje zgodę na osiedlenie

– Turcy chorezmijscy, wezwani przez muzułmanów na pomoc w walce z krzyżowcami, zdobywają Jerozolimę, masakrują chrześcijan i grabią Grób Pański

1244 – Klęska wojsk chrześcijańskich pod Gazą. Jerozolima przechodzi ostatecznie w ręce muzułmańskie

Mamelucy (1250-1517)

1250 – Egipscy mamelucy zdobywają Jerozolimę

1260 – Mongołowie najeżdżają Palestynę, zdobywają Jerozolimę, mordują lub deportują jej mieszkańców

1267 – Podczas swej pielgrzymki Mojżesz ben Nahman spotyka w Jerozolimie grupkę Żydów – rodzin farbiarzy, które wykupują od mameluków prawo stałego pobytu

– Mamelucy, zajęci walką o władzę w Egipcie i obroną Syrii przed Mongołami, odbudowują mury Jerozolimy

1428 – W wyniku próby przejęcia przez Żydów Grobu Dawida, będącego od 1335 r. w rękach franciszkanów, papież Marcin V zakazuje chrześcijańskim statkom przewozu Żydów pielgrzymujących do Palestyny (edyktu przestrzegają tylko Wenecja i Neapol)

1492 – Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii wzrasta osadnictwo żydowskie w Palestynie

Epoka ottomańsko-turecka (1517-1917)

1517 – Turecki sułtan Salim I Groźny zdobywa Jerozolimę

1538 – Sułtan Sulejman Wielki odbudowuje mury Jerozolimy (w obecnym kształcie). W następnych wiekach Jerozolima jest zaniedbanym, prowincjonalnym miastem

1838 – Otwarcie pierwszego konsulatu (brytyjskiego)

1861 – Początek osadnictwa żydowskiego poza murami Jerozolimy

1878 – Pierwsza kolonia rolnicza Żydów-imigrantów

1883 – Baron Edmond de Rothschild zaczyna wspierać finansowo osadnictwo żydowskie, rolnictwo i przemysł

1897 – I Kongres Syjonistyczny (Bazylea), powołanie Światowej Organizacji Żydowskiej

1898 – Jerozolimę odwiedza dr Teodor Herzl, autor „Państwa żydowskiego” i współzałożyciel Światowej Organizacji Syjonistycznej

1905 – „Przebudzenie narodu arabskiego w tureckiej Azji” Nadżiba Azuriego, wyraziciela arabskiej idei narodowej

1909 – Osiedleńcy żydowscy zakładają Tel Awiw

1911 – W Jafie powstaje Palestyńska Rada Narodowa

1916 – Tajny traktat Sykesa-Picota, sankcjonujący podział imperium ottomańskiego na francuską i brytyjską strefę wpływów, zakłada stworzenie w Palestynie arabskiego państwa (lub konfederacji) z rządem międzynarodowym

Mandat brytyjski (1917-1948)

1917 – 2 listopada rząd brytyjski udziela syjonistom zgody na utworzenie w Palestynie narodowego państwa żydowskiego (deklaracja Balfoura)

– 11 grudnia Brytyjczycy zajmują Jerozolimę. Generał Allenby ogłasza edykt, w którym mowa o respektowaniu potrójnej świętości Jerozolimy

1918 – Dr Chaim Weizmann kładzie kamień węgielny pod budowę Uniwersytetu Hebrajskiego na górze Skopus

1920 – Konferencja w San Remo udziela Wielkiej Brytanii mandatu w Palestynie

– Demonstracje i strajki arabskie przeciw mandatowi i imigracji żydowskiej

– Utworzenie żydowskiej organizacji militarnej Hagana

1921 – Liga Narodów ratyfikuje mandat Brytyjczyków w Palestynie

1925 – Otwarcie Uniwersytetu Hebrajskiego

1936-1937 – Strajk generalny Arabów i zamieszki. Po zbadaniu sytuacji komisja mandatowa [komisja lorda Peela, wysokiego komisarza] proponuje podział Palestyny na państwo arabskie i żydowskie oraz tereny pod zarządem brytyjskim – propozycja niechętnie przyjęta przez syjonistów, a odrzucona przez Arabów i rząd brytyjski

1939– Brytyjczycy drastycznie ograniczają limity imigracyjne dla Żydów i prawo zakupu ziemi (tzw. Biała Księga) – wywołuje to sprzeciw i antybrytyjskie akcje Żydów

1942 – 2 maja Światowa Organizacja Żydowska przyjmuje program utworzenia państwa żydowskiego na obszarze całej Palestyny

1946 – Irgun (żydowska organizacja podziemna) wysadza jerozolimski hotel Króla Dawida z siedzibą rządu mandatowego

1947 – Odkrycie zwojów znad Morza Martwego

– 29 listopada Organizacja Narodów Zjednoczonych ponad 2/3 głosów decyduje o podziale Palestyny na dwa niezależne państwa: izraelskie i arabskie (palestyńskie). 600 tys. Żydów, posiadających 10 proc. całej ziemi, otrzymało ok. 15 tys. km2, a 1,3 mln Arabów – 11 tys. km2. Sześć państw arabskich i Wysoki Komitet Arabski w Palestynie odrzucają rezolucję

– W ramach Planu Podziału Jerozolimie przypada specjalny status międzynarodowy

Izrael i Jordania (od 1948 r.)

1948 – Od marca starcia arabsko-żydowskie. W kwietniu Hagana zdobywa Jafę i Hajfę. Bojówki Irgun i Sterna masakrują arabską wieś Deir Jasin, w odwecie Arabowie zabijają mieszkańców kibucu Kfar Ecjon

– 14 maja Ben-Gurion proklamuje w Tel Awiwie powstanie państwa Izrael

1948-1949 – 15 maja oddziały państw arabskich wkraczają do Palestyny; wybuch wojny izraelsko-arabskiej. Kilkaset tysięcy Palestyńczyków (ok. 600-800 tys.) ucieka do sąsiednich krajów arabskich, które niechętnie przyjmują uchodźców

1950 – 23 stycznia Jerozolima proklamowana stolicą Izraela (państwa obce lokują swe ambasady w Tel Awiwie)

1956 – Wojna z Egiptem o Suez. W odpowiedzi na nacjonalizację Kanału Sueskiego Izrael zajmuje Synaj

1964 – Powstaje Organizacja Wyzwolenia Palestyny pod przywództwem Jasera Arafata, walcząca z Izraelem metodami terrorystycznymi

1967 – Wojna Sześciodniowa. W odpowiedzi za zajęcie Synaju przez Egipt, do którego przyłącza się Syria i Jordania, armia izraelska od 5 do 10 czerwca odbija jerozolimskie Stare Miasto z rąk Jordańczyków, przejmując władzę nad całą Jerozolimą, oraz zajmuje wzgórza Golan, Zachodni Brzeg Jordanu i Synaj ze Strefą Gazy

1973-1974 – Wojna Jom Kippur (Egipt i Syria atakują Izrael w największe żydowskie święto – Dzień Przebłagania)

1974 – Palestyńska Rada Narodowa, decydująca o wyborze przywódców OWP, postanawia walczyć o utworzenie państwa palestyńskiego na drodze dyplomatycznej

1979 – Zawarcie przez Izrael układu pokojowego z Egiptem w Camp David

1980 – Kneset ogłasza Jerozolimę odwieczną stolicą Izraela

1982 – Operacja „Pokój dla Galilei” (inwazja na Liban, skąd bojownicy OWP ostrzeliwują wzgórza Golan i Galileę)

1987-1993 – Intifada, tzw. „wojna na kamienie” (powstanie palestyńskie na okupowanym Zachodnim Brzegu)

1991 – Wojna w Zatoce Perskiej przeciwko dyktatorowi Saddamowi Husajnowi za aneksję Kuwejtu

– Izrael zaatakowany irackimi rakietami

1993 – W Waszyngtonie premier Izraela Icchak Rabin i przywódca OWP Jaser Arafat podpisują porozumienie izraelsko-palestyńskie (układ z Oslo), za co otrzymają ex aequo pokojową Nagrodę Nobla

– Po 45 latach Watykan oficjalnie uznaje państwo Izrael

1994 – Początek izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, który przebiega w atmosferze przemocy ze strony radykalnych islamistów i osadników żydowskich z terytoriów okupowanych.

– Izrael przyznaje autonomię Strefie Gazy i Jerycha, w których władzę ma sprawować OWP

– Traktat pokojowy między Izraelem i Jordanią

1995 – Wrzesień: zawarcie układu Oslo II, dotyczącego wycofania wojsk izraelskich z sześciu kolejnych miast na Zachodnim Brzegu Jordanu

– 4 listopada od kuli żydowskiego przeciwnika ustępstw na rzecz Palestyńczyków („Ziemia za pokój”) ginie premier Izraela Icchak Rabin

1996 – Arafat wygrywa wybory do Palestyńskiej Rady Narodowej; utworzenie rządu Autonomii

1997 – Polski akcent trwających od półtora roku międzynarodowych obchodów 3000-lecia stołeczności Jerozolimy: prawykonanie oratorium „Siedem bram Jerozolimy”, skomponowanego przez Krzysztofa Pendereckiego na zamówienie władz miasta

– Rozpoczęta przez rząd premiera Beniamina Netaniahu budowa żydowskiego osiedla w dzielnicy Har Homa we wschodniej Jerozolimie wywołuje arabsko-żydowskie zamieszki

Oprac. Monika Kwiecień

1 oraz ważniejsze wydarzenia pokrewne (w opracowaniach występują różnice w datowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do ery przedchrześcijańskiej).

ŹRÓDŁA:

  1. Jerozolima. Historia miasta [broszura], Żydowskie Muzeum Historyczne, Amsterdam 1996

  2. J. i L. Uris: Jerusalem. Song of Songs, Nowy Jork 1981

  3. Tate: Orient w czasach wypraw krzyżowych, Wrocław 1996

  4. A Historical Atlas of the Jewish People. From the Time of the Patriarchs to the Present, pod red. E. Barnavi, Nowy Jork, b.r.

  5. Humphreys, N. Tilbury: Izrael. Praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała 1997

  6. Janet i John Wallach: Arafat w oczach przyjaciół i wrogów, Warszawa 1991