Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7-8 / 1998

W niedzielę 14 czerwca w kościele parafialnym w Kleszczowie odbyła się uroczystość ordynacji nowego duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, mgr. teol. Krzysztofa Górala. Aktu Ordynacji według XVII-wiecznego porządku Agendy gdańskiej dokonał ks. bp Zdzisław Tranda w asyście ks.ks. Marka Izdebskiego i Lecha Trandy.

W przemówieniu poprzedzającym przyjęcie ślubowania pastorskiego Ksiądz Biskup przypomniał najważniejsze obowiązki i wymagania, jakie przed sługą Słowa Bożego stawia Kościół, kierując się w tym względzie wskazaniami apostolskimi, zapisanymi w tekstach Nowego Testamentu. Zwrócił też uwagę na szczególną wymowę dwóch okoliczności. Pierwsza to ta, że ordynacja ks. Krzysztofa Górala odbywała się dokładnie w 28. rocznicę ordynacji śp. Jerzego Stahla. Druga zaś to pewien symboliczny wyraz zespolenia w najbliższej rodzinie ks. Górala tradycji dwóch Jednot ewangelicko-reformowanych działających do II wojny światowej na terenach Rzeczypospolitej Polskiej: Jednoty Warszawskiej, z której wywodzi się on sam, i Jednoty Wileńskiej, z której pochodzi jego żona, będąca wnuczką ks. sup. Michała Jastrzębskiego z Wilna. Tematem kazania ordynacyjnego młodego duchownego była doskonała Miłość Boża (I Jn. 4:16b-21).

Ks. Krzysztof Góral urodził się 19 września 1965 r. w Warszawie. Studia teologiczne (przerwane chorobą) ukończył 1995 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dwuipółletni staż w parafii kleszczowskiej odbywał pod opieką ks. Lecha Trandy, zdobywając sobie szacunek i przyjaźń miejscowego zboru.

W uroczystości ordynacyjnej uczestniczyli ponadto: prezes Synodu Witold Brodziński, prezes  Konsystorza Biruta Pachnik, ks. Mirosław Jelinek z  parafii  zelowskiej, ks. Semko Koroza z parafii łódzkiej oraz dwaj duchowni rzymskokatoliccy: ks. kanonik Czesław Jabłoński z Kleszczowa i ks. kanonik Grzegorz Gogol z pobliskiej Łękawy (proboszczowie zaprzyjaźnionych parafii); spóźniony dotarł, po odprawieniu mszy w swojej parafii, jeszcze trzeci, młody wikariusz Jacek Kowalczyk. Licznie przybyli miejscowi parafianie oraz goście ze zborów reformowanych: bełchatowskiego, zelowskiego, łódzkiego, żychlińskiego i warszawskiego.

Ordynacja ks. Górala stała się także wydarzeniem dla całej społeczności Kleszczowa. W nabożeństwie ordynacyjnym udział wzięli m.in. przedstawiciele miejscowych władz: przewodniczący Rady Gminy Kleszczów – dr Wiesław Pękala, wójt – Kazimiera Tarkowska, członkowie Zarządu Gminy: Danuta Orłowska i Leszek Bączkowski oraz dyrekcja i nauczyciele miejscowej szkoły, w której uczy ks. Krzysztof Góral. Młody duchowny otrzymał mnóstwo serdecznych życzeń, kwiatów i prezentów. Na jego prośbę wszyscy zgromadzeni w kościele, ewangelicy i katolicy, zaśpiewali jego ulubioną pieśń „Barka” (jest to również ulubiona pieśń Jana Pawła II).

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta kolacja dla 150 osób w sali OSP w Żłobnicy, wspaniale przygotowana przez tutejszych parafian.

*

Do licznych życzeń ordynacyjnych dołącza się także „Jednota”, dedykując Księdzu Krzysztofowi słowa psalmu Dawidowego: „Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił, i będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich, bo jest dobre” (Ps. 52:10b-11).