Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 10 / 2001

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci Twoje imię.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo,
niech się spełni Twoja wola
jak w niebie, tak i na ziemi.
Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze winy,
tak jak i my przebaczamy tym,
którzy przeciw nam zawinili,
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego.

Modlitwę Pańską (Mat. 6:9-13) w tym brzmieniu odmówili uczestnicy uroczystości, podczas której Towarzystwo Biblijne w Polsce – obchodzące w tym roku 185-lecie powstania – zaprezentowało nowo wydane „Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na nowe tysiąclecie”. Z tej okazji do auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Prasko-Warszawskiej przybyli 26 września zwierzchnicy polskich Kościołów, należących i nienależących do Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawiciele Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych: ks. dr M. Miller Miloy z Anglii (sekretarz generalny ZTB na Europę) i ks. prof. Carlo Buzetti, koordynator TZB ds. Tłumaczeń, oraz liczni goście.

O doświadczeniach międzykościelnej współpracy przekładowej mówiła dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Barbara Enholc-Narzyńska, w wystąpieniu pt. „Przez dawanie Biblii ludziom – dawać im samego Chrystusa”. Słowo do zebranych wygłosili ks. prymas Józef Glemp, nuncjusz apostolski, ks. abp Józef Kowalczyk, ks. abp Jeremiasz, prawosławny władyka diecezji wrocławsko-szczecińskiej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Przedstawiciele zespołu tłumaczy czytali teksty biblijne w nowym przekładzie, przeplatane śpiewem chóru seminarzystów Kościoła Prawosławnego. Po uroczystym złożeniu podpisów przez zwierzchników Kościołów, modlitwę dziękczynną odmówił ks. bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego.

Prace nad przekładem Nowego Testamentu i Księgi Psalmów trwały sześć lat, a uczestniczyli w nich – po raz pierwszy w Polsce – przedstawiciele jedenastu Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metody-stycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Adwentystów, Baptystów, Zielonoświątkowego i Zborów Chrystusowych. Jest to pierwszy oficjalnie zatwierdzony przez najwyższe władze kościelne ekumeniczny przekład w Polsce.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu ks. dr M. M. Milloy, „Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, światowa społeczność ponad 135 Towarzystw Biblijnych, do których należy też Towarzystwo Biblijne w Polsce, są zobowiązane do tłumaczenia i do udostępniania wszystkim ludziom Słowa Bożego w języku ich serc. Bóg jest wielkim lingwistą – On mówi Waszym językiem i moim językiem. Jak pisze apostoł Paweł w Liście do Rzymian 10:14: „Jak jednak mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w Tego, którego nie usłyszeli?”.

Ponadto bardzo cieszy mnie fakt, że ten przekład jest przekładem międzywyznaniowym. We wstępie do poprawionego wydania (z 1987 r.) „Wytycznych do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii” czytamy: „Jasno określonym celem tych międzywyznaniowych starań jest opracowanie takich wydań Pisma Świętego, które wszystkich posługujących się danym językiem zaopatrzyłyby we wspólny tekst. To z kolei umożliwi, często po raz pierwszy, dawanie wspólnego świadectwa Słowa Bożego w dzisiejszym świecie”.

Żyjemy w świecie postmodernizmu, w świecie zimnego racjonalizmu, ale i nowych możliwości celebrowania takich wartości chrześcijańskich, jak indywidualność, różnorodność i przynależność. Biskup Wilhelm Egger, przewodniczący Katolickiej Federacji Biblijnej na VI Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Episkopatów Europy w październiku 1999 r., w odpowiedzi na słowa Jacquesa Delors, że Europa potrzebuje duszy, powiedział: „Biblia może dać Europie duszę i pomóc odkryć te wartości, których w tym momencie Europa szczególnie potrzebuje”. To jasny, zobrazowany tragicznymi wydarzeniami sprzed paru tygodni dowód na to, że cały świat, nie tylko Europa, potrzebuje Biblii.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne uważają Kościoły za podstawowych wykonawców Bożej misji w świecie i służą im pomocą, ale nie uzurpują sobie prawa do misji Kościołów.

W nawiązaniu do ścisłej współpracy Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan ze Zjednoczonymi Towarzystwami Biblijnymi, odbywającej się za pośrednictwem Generalnego Sekretariatu Katolickiej Federacji Biblijnej, Rada pisze: „Zachęcamy do podobnych kontaktów pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz wydawania Biblii i posługiwania się Biblią na wszystkich płaszczyznach życia Kościoła. Tego rodzaju współpraca może stać się antidotum na posługiwanie się Biblią w sposób fundamentalistyczny lub dla celów sekt” („Dyrektorium ekumeniczne” Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan). (...)

Obecnie cała Biblia dostępna jest w 383 językach, a jedna księga – w 2261 językach. Oznacza to, że Biblia nie została jeszcze przetłumaczona na ponad 4 tys. języków. Zjednoczone Towarzystwa Biblijne uczestniczą w ponad 680 projektach przekładowych na całym świecie, z czego 105 w Europie Środkowo-Wschodniej. Przy wszystkich tych pracach zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani konsultanci ds. tłumaczeń” (tłum. Małgorzata Platajs).

M. K.

*

Nowy przekład, w twardej oprawie i z obwolutą, wydrukowany dużą czcionką na papierze biblijnym, opatrzony odsyłaczami, wyjaśnieniami, kolorową wkładka „Świat Biblii” oraz mapami na wyklejkach, jest do nabycia w księgarni firmowej Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 40. Cena detaliczna wynosi 50 zł.