Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

W Budapeszcie na przełomie stycznia i lutego 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli synodów Kościołów należących do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (dawnej Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów). Polskie Kościoły reprezentowali Ewa Jóźwiak z Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz Maria Czudek i ks. Grzegorz Giemza z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Poniżej publikujemy komunikat końcowy z obrad.

 

Razem w drodze

Komunikat końcowy Drugiego Europejskiego Posiedzenia Synodalnego
Budapeszt, 30 stycznia – 1 lutego 2015 r.

 

Delegaci 49 synodów ewangelickich z 23 państw europejskich zebrali się od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r. w Budapeszcie (Węgry). Spotkanie zostało zorganizowane przez Wspólnotę Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE). Dziękujemy Kościołom ewangelickim na Węgrzech oraz Kościołowi Ewangelickiemu w Nadrenii (Niemcy) za ich gościnność.

Tematem konferencji był wpływ protestantyzmu na Europę w chwili obecnej i w przyszłości. Cieszymy się, że reformacja w XVI w. była czymś więcej niż ruchem na rzecz odnowy Kościoła. Był to społeczny nowy początek w całej Europie – w polityce, życiu społecznym, sztuce i kulturze, kształceniu i gospodarce. Z myślą o jubileuszu reformacji w 2017 r. zajęliśmy się wkładem Kościołów ewangelickich w kształtowanie przyszłości Europy.

W trakcie dyskusji słyszeliśmy, jak bardzo wpływ Kościołów ewangelickich w Europie zależy od tego, czy stanowią mniejszość czy większość w swoich krajach. Dowiedzieliśmy się, że duża różnorodność Kościołów wzbogaca naszą wspólnotę. W sytuacji, gdy ich wielkość i wpływ maleje, bliska współpraca między nimi jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Jako delegaci synodów i gremiów zarządzających Kościołów ewangelickich składamy zobowiązanie w następujących kwestiach:

 

  • Przekazywanie wiary

Naszą misją jest głoszenie Ewangelii słowem i czynem oraz krzewienie wartości chrześcijańskich wśród wszystkich, począwszy od ubogich, skończywszy na sprawujących władzę.

Kościoły w ramach współpracy powinny znajdować nowe rozwiązania, aby docierać do osób będących daleko od Kościoła. Potrzeba nam inkluzywnego języka i nowych sposobów komunikacji. Muzyka i sztuka są ważnymi narzędziami, które umożliwiają rozpoczęcie dialogu.

Młodzi ludzie są dla nas szczególnie ważni, dziś i w przyszłości. Zwracamy się do synodów z prośbą o włączenie młodych ludzi w życie Kościoła na wszystkich płaszczyznach.

Wychowanie i kształcenie są ważnym czynnikiem w przekazywaniu wiedzy w rodzinach, wspólnotach kościelnych i instytucjach związanych ze szkolnictwem. Wychowanie i kształcenie to w naszym rozumieniu przygotowywanie młodych do odpowiedzialnego życia przed Bogiem i innymi ludźmi.

Słowo Boże przychodzi do ludzi i przynosi zmiany. Synody ponoszą szczególną odpowiedzialność za przekazywanie wiary kolejnym pokoleniom. W związku z tym rekomendujemy wzmocnienie międzynarodowej współpracy. Razem będziemy lepiej przygotowani do rozwijania nowych pomysłów oraz dzielenia się dobrymi praktykami i zasobami.

 

  • Dialog

Zwracamy się z prośbą do synodów o stworzenie z innymi wyznaniami i religiami forum dialogu na tematy, które nam wszystkim leżą na sercu, np. zaangażowanie w niesienie pokoju czy przyjmowanie uchodźców.

Jako ważne zadanie WKEE widzimy wzmocnienie wspólnego głosu Kościołów ewangelickich w Europie w instytucjach europejskich.

 

  • Wiara i czyn

Ewangelia wymaga od nas zaangażowania w sprawy godności ludzkiej, pokoju, sprawiedliwości oraz zachowania stworzenia. Musimy nazywać rany tego świata po imieniu. Wzywamy synody do zwracania uwagi na niesprawiedliwość i wpływania na politykę. Sami zobowiązujemy się do wzmocnienia naszego zaangażowania w tworzenie lepszego społeczeństwa dla wszystkich. Dlatego chcemy dzielić się doświadczeniem udanych projektów i uczyć się z doświadczenia innych.

Zalecamy synodom troskę o to, aby decyzje finansowe odzwierciedlały nasze wartości. Jesteśmy zobowiązani do rozliczeń we wszystkich obszarach naszej pracy. Synody są wezwane do wyznaczania standardów zrównoważonego rozwoju w wykonywaniu swoich społecznych zobowiązań.

Zwracamy się z prośbą do WKEE o zorganizowanie konferencji dla skarbników z Kościołów mniejszościowych.

Stwierdzamy, że do naszych synodów i gremiów decyzyjnych należą głównie osoby o uprzywilejowanym statusie społecznym. Zwracamy się z prośbą do synodów o kontrolę postępowania i przepisów z myślą o umożliwieniu aktywnej działalności w kierowaniu Kościołem osobom o niższym statusie.

Zwracamy się do synodów z prośbą o kontynuację pracy WKEE nad kwestiami związanymi z kresem życia i eutanazją.

 

  • Wspólnota Kościołów

Zalecamy kontynuację regularnych spotkań członków synodów jako ważnego narzędzia wzmocnienia wspólnoty łączącej Kościoły ewangelickie. Zwracamy się do Rady WKEE o uznanie, że jest to posiedzenie demokratycznie wybranych przedstawicielek i przedstawicieli Kościołów, a nie tylko indywidualnych osób.

Zwracamy się do WKEE o oficjalne włączenie osób świeckich w swoje struktury i działania w celu wspierania wspólnoty Kościoła na wszystkich płaszczyznach.

Kolejne Europejskie Posiedzenie Synodalne odbędzie się w 2017 r. w Szwajcarii. Dziękujemy Szwajcarskiemu Związkowi Kościołów Ewangelickich za serdeczne zaproszenie i cieszymy się na to spotkanie. Zwracamy się do WKEE z prośbą o zaproszenie przedstawicielek i przedstawicieli młodzieży na obrady.

Do tego czasu zobowiązujemy się do przekazania przesłania tego posiedzenia naszym synodom. Zachęcamy synody, przedstawicielki i przedstawicieli innych Kościołów do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Popieramy pomysł pierwszego Europejskiego Kirchentagu.

W trakcie spotkania z zatroskaniem wysłuchaliśmy informacji o położeniu Kościołów na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie – np. o wyzwaniach przed jakimi stoją chrześcijanki i chrześcijanie w wielu miejscach na świecie. Wspólnie rozważaliśmy fragment z 1. Listu do Koryntian (1 Kor 12,26): „I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, jeśli jednemu członkowi jest okazywany szacunek, radują się z nim wszystkie członki”[1]. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Kościołów o modlitwę i wsparcie. Mamy nadzieję, że wkrótce wspólnie będziemy mogli radować się w sprawiedliwości i pokoju.

 

Budapeszt, 1 lutego 2015 r.

 

tłum. Katarzyna Wojtak

 


[1] przekład Biblii ekumenicznej