Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 32–33

Warszawa/Darmstadt/Praga/Torre Pellice w maju 2019 r.

Wspólny apel zwierzchników protestanckich Kościołów partnerskich z Włoch, Polski, Czech i Niemiec w sprawie uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.

Zwierzchnicy Kościoła Ewangelickiego w Hesji i Nassau, Kościoła Waldensów we Włoszech, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce oraz Kościoła Braci Czeskich w Czechach wspólnie zachęcają wszystkie obywatelki i wszystkich obywateli Unii Europejskiej do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach od 23 do 26 maja 2019 r.

Od wielu lat nasze Kościoły łączą bliskie relacje partnerskie. Wyrosły one z działań na rzecz pojednania po II Wojnie Światowej. Podczas naszych spotkań i współpracy doświadczamy kulturowej, wyznaniowej i religijnej różnorodności Europy jako wzmocnienia oraz gwaranta trwającego dziesięciolecia pokoju w Europie. Teraz przed nami ważna decyzja, która nada kierunek Unii Europejskiej (UE). Wasza decyzja wyborcza będzie miała wpływ na utrzymanie osiągnięć UE oraz przeprowadzenie przyszłych reform Unii.

UE ma wiele mocnych stron

UE jako wspólnota 28 (27) Państw Członkowskich ma wiele mocnych stron, które w coraz bardziej zglobalizowanym i wzajemnie powiązanym świecie należy zachowywać i rozbudowywać. Jesteśmy wdzięczni, że oprócz swobód gospodarczych Unia zapewnia swoim obywatelom podstawowe prawa. Wolność słowa i wyznania oraz przestrzeganie i wzmacnianie praw mniejszości są częścią europejskiego konsensusu w sprawie wartości.

Europa regionów wykazuje bardzo wielkie bogactwo kulturowe i duchowe. Zwłaszcza młodzi ludzie wiele zyskują dzięki różnym możliwościom edukacji i spotkań, jakie daje Unia.

W UE nie potrzebujemy mniej, ale bardziej intensywnej wymiany językowej, kulturalnej, gospodarczej i naukowej.

Chodzi zarówno o zabezpieczenie różnorodnych powiązań gospodarczych prowadzących do wzrostu dobrobytu oraz o rozbudowę silnej Europy socjalnej. Unijna polityka spójności już teraz na wiele sposobów przyczynia się do likwidacji nierówności przestrzennych i socjalnych. Jest wyrazem dążenia do większej sprawiedliwości i żywej solidarności pomiędzy różnymi Państwami Członkowskimi UE.

Mimo istniejących deficytów, UE ma znaczne sukcesy również jeżeli chodzi o ponadnarodowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. One powinny być dalej rozbudowywane. Tylko wspólnie można zmniejszyć takie problemy jak zanieczyszczenie mórz, utrata różnorodności biologicznej czy obciążenia związane z transportem.

UE w kryzysie

Mimo wielu pozytywnych zmian i osiągnięć, UE przeżywa najgłębszy kryzys zaufania od swojego powstania. Kryzys ten traktujemy bardzo poważnie! Nadchodzący Brexit, kryzys zadłużenia państw i kryzys finansowy, utrzymujące się bezrobocie zwłaszcza młodych ludzi, egoizm narodowy, korupcja i deficyty praworządności zagrażają więziom wewnątrz Unii. Do tego dochodzą zmiany w kontekście globalnym, np. światowe kryzysy finansowe, digitalizacja, nadmierna eksploatacja środowiska i zasobów naturalnych, pojawiające się ogniska kryzysu i wojny oraz fale migracji i uchodźstwa. Wiele związanych z nimi wyzwań da się pokonać tylko wspólnie, państwa narodowe są zbyt słabe. Jesteśmy o tym głęboko przekonani.

Potrzeba reformy UE

Z jednej strony istnieje znaczna potrzeba reform, z drugiej strony UE posiada ogromny potencjał rozwojowy. Konieczne jest przezwyciężenie bezproduktywnych konfliktów pomiędzy Państwami Członkowskimi UE na północy i południu, wschodzie i zachodzie. Niezbędne są również postępy w zakresie politycznego wzmocnienia Parlamentu Europejskiego oraz w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w polityce azylowej i migracyjnej. Zaś w wymiarze międzynarodowym UE musi wziąć większą odpowiedzialność za zrównoważony rozwój, sprawiedliwy handel na świecie i ogólnoświatową politykę pokojową. Jeżeli chodzi o konstruktywne strategie poszukiwania rozwiązań, życzymy sobie jeszcze większego zaangażowania ze strony Państw Członkowskich w duchu wspólnego dobra w Europie.

Zaangażowanie protestanckich Kościołów partnerskich

Nasza protestancka sieć partnerska z Włoch, Polski, Czech i Niemiec doświadcza we współpracy ekumenicznej zarówno wielkich szans, jak również wyzwań płynących z różnych tradycji kościelnych oraz historycznych doświadczeń. Fundament wartości, który wszyscy podzielamy ze względu na wspólną wiarę chrześcijańską, jest znacznie mocniejszy niż istniejące między nami różnice.

Jak wynika z długoletnich doświadczeń, raz za razem doświadczamy tego, że różnorodność może sprzyjać wspólnocie i jedności. Jesteśmy przekonani, że podejście „pojednanej różnorodności”, które przyprowadziło różne chrześcijańskie tradycje do siebie nawzajem, może stanowić podstawę wspólnej wizji europejskiej. To podejście oznacza, że na gruncie naszej wspólnoty możemy dobrze żyć pomimo różnic. Cele unijnej wspólnoty, wartości takie jak przestrzeganie praw człowieka i gwarancja praworządności są fundamentalnie wspólne wszystkim Państwom Członkowskim UE. Różnorodność językowa, regionalna, kulturowa i religijna w UE jest źródłem i zachętą do wzajemnego uzupełniania się i dalszego rozwoju.

W duchu odpowiedzialności za spokojną przyszłość naszych dzieci i wnuków angażujemy się na rzecz utrzymania i pozytywnego dalszego rozwoju UE. Poprzez naszą ekumeniczną pracę partnerską pragniemy przyczyniać się do odbudowy utraconego zaufania wobec Unii. Jako podmioty współkształtujące społeczeństwo, my, ewangelickie Kościoły partnerskie opowiadamy się za wolnością, sprawiedliwością i godnością człowieka oraz będziemy dalej angażować się w pracę na rzecz pokoju i pojednania, aby w Europie już nigdy nie nastąpił żaden gwałtowny konflikt.

Wasz głos się liczy!

Wysoka frekwencja wyborcza wzmacnia legitymację demokratyczną i zdolność funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Dlatego: Idźcie do wyborów! Przyczyniajcie się do solidarności i pokoju na kontynencie. Wasz głos się liczy!

 

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. Jerzy Samiec

Prezydent Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau
dr dr h.c. Volker Jung

Moderator Kościoła Waldensów we Włoszech
Eugenio Bernardini

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. Marek Izdebski

Senior synodalny Kościoła Czeskobraterskiego
mgr Daniel Ženatý