Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2021, s. 14–16

Katechizm Genewski Jana Kalwina71. Minister: Czy możemy wyprowadzić z tego, jaki owoc otrzymujemy ze śmierci Jezusa Chrystusa?
Dziecko: Oczywiście. Po pierwsze: widzimy, że jest to ofiara przez jaką zadośćuczynił za nas wymaganiom sądu Bożego i w ten sposób ułagodził gniew Boży wobec nas i nas z Nim pojednał.
Po drugie: nasze dusze zostały obmyte Jego krwią i oczyszczone ze wszystkich plam. Wreszcie [widzimy], że przez tę śmierć nasze grzechy są wymazane do takiego stopnia, iż Bóg już o nich nie będzie pamiętał, a także ciążące na nas oskarżenie zostało usunięte.

72. Minister: Czy mamy z tego jeszcze jakąś inną korzyść?
Dziecko: Tak, mamy. Jest nią to, że jeśli jesteśmy prawdziwymi członkami Chrystusa, nasz stary człowiek jest ukrzyżowany, nasze ciało jest skruszone, aby złe pożądania już nie królowały w nas.

73. Minister: Kontynuujmy.
Dziecko: „Trzeciego dnia powstał z martwych”. W tym okazał się zwycięzcą śmierci i grzechu, ponieważ przez swoje zmartwychwstanie pochłonął śmierć, zerwał więzy diabła i zniszczył całą jego moc (1 P 3,21).

74. Minister: Podaj korzyści płynące dla nas z tego zmartwychwstania?
Dziecko: Pierwszą jest to, że przez nie została nam nabyta w sposób pełny sprawiedliwość (Rz 4,24). Drugą, że jest ono dla nas gwarancją, że i my zmartwychwstaniemy kiedyś w chwalebnej nieśmiertelności (1 Kor 15,20–23). Trzecią, że jeżeli prawdziwie łączymy się z nim, już teraz zmartwychwstajemy do nowego życia, aby służyć Bogu i żyć świętym życiem, zgodnie z Jego upodobaniem (Rz 6,4).

tłum. ks. Tomasz Pieczko

 

Kolejne punkty Katechizmu Genewskiego stawiają przed nami tak fundamentalną kwestię naszej wiary, jaką są owoce, czy też korzyści (tak! są jasne korzyści!) płynące dla nas z faktu Zmartwychwstania naszego Pana.

Rozpocznijmy zatem nasze rozważanie od owoców czy korzyści, jakie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przynosi naszemu życiu.

1. Nasza sprawiedliwość została nam nabyta. To znaczy, że nasza sprawiedliwość przed Bogiem nie jest rzeczą, która przysługiwałaby nam z mocy prawa wiecznego. Nie, została ona dla nas nabyta. To nie my ją zdobyliśmy czy nabyliśmy. To Jezus Chrystus zdobył, nabył ją dla nas. Zmartwychwstanie pozwala, aby stan nasz był zgodny z wolą Bożą.

2. Zmartwychwstanie jest dla nas gwarancją, pewnością, że kiedyś i my sami także zmartwychwstaniemy do chwalebnego zmartwychwstania. Niezwykłe słowa, prawda? Oznaczają one jednak to, że życie, które się kończy, nie jest próżne, a kończąc się nie wpada i nie znika w nicości. Życie wzywa do zmartwychwstania.

Ale dzieje się to w sposób podobny do naszej sprawiedliwości. Nie posiadamy sami z siebie naszej nieśmiertelności, podobnie jak nie jesteśmy panami naszej sprawiedliwości.

Jedna i druga są nam nabyte przez Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest jedyną ich gwarancją (On sam jest tego gwarantem!), ale gwarancją jakże wystarczającą.

Wszystkie ludzkie pretensje do nieśmiertelności byłyby iluzją, gdyby nie było gwarancji, jaką Bóg dał nam przez Zmartwychwstanie Chrystusa.

3. Już teraz także Zmartwychwstanie zapewnia nam nowe życie, które również (jak to już wspomnieliśmy) co do sprawiedliwości i ostatecznego zmartwychwstania w przyszłości nie należy do nas, nie jest tworem z nas samych.

Życie przeżywane w służbie Bogu, w sposób święty i zgodnie z Jego zamiarem, jest naszym szczęściem, naszym prawdziwym życiem, życiem prawdziwej realizacji nas, ludzi, w naszym pełnym człowieczeństwie. Życie z Bogiem i dla Boga jest życiem pełnym radości, ponieważ jest życiem w Jego służbie. To życie jest już tu i teraz, ponieważ...

 

Pełny tekst artykułu (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *

ks. Tomasz Pieczko – radca duchowny Konsystorza, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

 

Czytaj też: