Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNa fotografii: ks. Abp Józef Życiński
NR 1-2 / 2006

Czcigodny księże biskupie Marku, Drodzy Siostry i Bracia,
Jednocząc się w modlitewnym nastroju Wieczernika, pragnę przekazać słowa serdecznej więzi od wiernych Kościoła, który jest w Lublinie.

Życiowe spotkania z Bogiem

Na ręce ks. bpa Marka kierujemy wyrazy gorących podziękowań za wszystkie ekumeniczne inicjatywy i działania podejmowane przez Kościół Ewangelicko-Reformowany. Znamienny wyraz tej postawy znajdujemy na łamach „Jednoty” prowadzącej niestrudzenie misję Chrystusowego jednania. Pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać także tę jedność pisaną waszą odwagą i wiernością, wówczas gdy odwaga kosztowała. Społeczność rzymskokatolicka nosi w pamięci zarówno solidarną modlitwę, podczas której modliliście się w tej świątyni za porwanego ks. Jerzego Popiełuszkę, jak i wasz udział w pogrzebie zamordowanego kapelana Solidarności. Dziękujemy dziś za te wszystkie znaki, które mogły ściągnąć na was gromy ze strony nieobliczalnych przedstawicieli ówczesnej władzy. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy w stronę drogiego nam zawsze ks. bpa Zdzisława Trandy. Proszę go łaskawie zapewnić o naszej solidarnej modlitwie w te dni jego zmagań ze zdrowiem, które zawierzamy Boskiemu Lekarzowi.

Jak ukazały to dzisiejsze czytania, czasem Bóg przychodzi do nas w cichym, łagodnym powiewie wiatru, czasem zaś w doświadczeniu oślepiających świateł Damaszku. Przychodzi zazwyczaj we wspólnocie modlitwy, gdy dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię. Zjawia się jednak dyskretnie także w godzinie naszego wyczerpania i głodu, kiedy wzorem Eliasza oczekujemy na Boży podpłomyk, który przemieni horyzont życiowego umęczenia w sferę odnalezionej nadziei. Przychodzi w wichrze Ducha Świętego i w subtelnej postawie samarytańskiego współczucia, wychodzącej poza łatwą obojętność i rutynę. Przychodzi w cierpiących, którzy u Chrystusa szukają siły, aby ból życiowych ran złagodzić kojącą oliwą Jego łaski. Jest wreszcie obecny w naszych wysiłkach inspirowanych duchem Wieczernika i zmierzających do budowania Bożego pokoju w naszym środowisku.

Antropologia ekumeniczna

Przez długi czas w spotkaniach ekumenicznych koncentrowano uwagę na subtelnych kwestiach teologii i na przepisach liturgicznych. Sytuacja ta ulega obecnie głębokim zmianom, gdyż ci, którzy niedawno głosili śmierć Boga, dziś deklarują już śmierć człowieka. Równocześnie zaś usiłują wprowadzać rozpacz na miejsce chrześcijańskiej nadziei. Ukazują wtedy pustkę i przegraną jako typowy pejzaż dla istot, których środowiskiem naturalnym była jeszcze niedawno Ewangelia błogosławieństw. W atmosferze zdominowanej przez pesymizm pojawiają się nowi prorocy głoszący posthumanizm lub transhumanizm. Ten ostatni termin stanowi skrót od transitional human. Podkreśla on, iż człowiek jest jedynie przejściową istotą, którą można modyfikować i doskonalić przy zastosowaniu nowych technologii, zwłaszcza genetycznych.

Na tej ziemi, gdzie doświadczyliśmy tragedii niesionych przez dwa totalitaryzmy zbudowane na fałszywej antropologii, szczególnym wyzwaniem dla naszego pokolenia jest szukanie prawdziwej koncepcji człowieka. Pamiętając o tym, iż bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, dzielimy chrześcijańską odpowiedzialność za to, by w ramach współpracy ekumenicznej wypracować pełną prawdę o człowieku, wolną od ideologicznych retuszy i politycznej poprawności. W ramach tej ekumenicznej antropologii warunkiem poznania pełnej istoty człowieka jest odniesienie do Ojca w niebiosach, który sprawia, że wszyscy jesteśmy braćmi. W poczuciu ewangelicznego braterstwa możemy budować europejską wspólnotę ducha, umacniać naszą nadzieję, wnosić Boży pokój w świat znaczony konfliktami.

Podczas ekumenicznych spotkań prowadzonych we Wspólnej Grupie Roboczej łączącej zarówno przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, jak i Kościoła rzymskokatolickiego, zastanawialiśmy się, jaką wizję osoby ludzkiej moglibyśmy przyjąć jako wspólną wartość jednoczącą różne tradycje chrześcijańskie. Zaproponowałem wówczas, byśmy uznali za podstawę godność człowieka, nadając słowom pierwszej encykliki Jana Pawła II nową postać: „Człowiek jest drogą Kościołów”. Propozycja ta spotkała się jednak z obawami przedstawicieli krajów skandynawskich i Stanów Zjednoczonych. Stwierdzili oni, że w ich kręgu kulturowym pojęcie godności ludzkiej ma charakter abstrakcyjny; jest nierozumiane przez większość osób i nie wyraża konkretnych treści istotnych dla tradycji chrześcijańskiej.

Poszukując innych terminów, które mogłyby wyrazić istotę chrześcijańskiej prawdy o człowieku, doszliśmy do wniosku, że dla wszystkich tradycji chrześcijaństwa ważna jest prawda o tym, iż Bóg stworzył człowieka na swój „obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26). Luterański biskup ze Szwecji zaprosił członków naszej Grupy Roboczej, abyśmy kolejne sympozjum poświęcone budowaniu antropologii ekumenicznej zorganizowali w jego diecezji. Stwarza perspektywę dialogu, otwartego na ochronę tych wartości, które były ważne dla chrześcijaństwa w rzeźbieniu duchowego oblicza Europy. Zagubionym i wyobcowanym istotom ludzkim należy więc przypominać prawdę o obrazie Boga, który w wersji niepowtarzalnej związany jest z naszą osobą. Obraz ten można zniekształcić lub zniszczyć; pozostaje on jednak zawsze świadectwem naszej więzi z Boskim Artystą, który niezmiennie podkreśla wielkie piękno dzieła niszczonego przez upływ czasu czy oddziaływanie środowiska. W każdym z nas ukryte jest Boże arcydzieło. Nie możemy dopuścić, by przykrył je kurz dziejów, który zaciera różnice między arcydziełem a kiczem. Naszym wspólnym chrześcijańskim obowiązkiem jest dziś obrona godności człowieka, zwłaszcza gdy tę ostatnią usiłuje się podporządkować prawom rynku lub uzależniać od nowych technologii.

Dotychczasowa praktyka wykazuje, jak ważna może okazać się rola wspólnoty ekumenicznej w przełamywaniu zadawnionych stereotypów. Wspominaliśmy dziś Irlandię i dramat ataków terrorystycznych w Belfaście. Kiedy przed czterema laty mieliśmy spotkanie ekumeniczne właśnie w Belfaście usłyszałem tam wtedy, że liczba zamachów znacząco spadła, kiedy wszyscy duchowni chrześcijańscy zaczęli solidarnie uczestniczyć w pogrzebach ofiar zamachów. Uświadomiło to terrorystom, iż bomba nie stanowi środka działania, który można w normalnym społeczeństwie pogodzić z etyką chrześcijańską. Środkiem takim jest natomiast wspólna ekumeniczna modlitwa jednocząca wszystkie Kościoły w wyrażeniu szacunku dla godności człowieka.

Świętość jako jakość życia

Obraz Boga w człowieku przypomina nam, iż jesteśmy Bożym arcydziełem, którego naturę najpełniej wyraża nasze dążenie do świętości. W czasach znaczonych przez miernotę i nijakość, piękno osobowości kształtowanej przez Boskiego Stwórcę tak wymownie wyraża się w świadectwie wrażliwych, szlachetnych postaci: Jana Pawła II i brata Rogera, matki Teresy z Kalkuty i Janusza Korczaka, Dietricha Bonhoeffera i ks. Jerzego Popiełuszki. Ci, którzy nie rozumieją istoty Bożego piękna, coraz częściej wprowadzają przeciwstawienie między jakością a świętością życia. Ujmowana w kategoriach luksusu jakość bywa wtedy wyrażana w parametrach biologicznych lub w dążeniu do doskonalenia tego, co powierzchowne. Chrześcijaństwo również podkreśla rolę jakości; nie pozwala jej jednak sprowadzać do poziomu ekonomicznego. Luksus bycia nie stanowi miary człowieczeństwa. Ci, którzy nie rozumieją tego, chcieliby urynkowić wszystko, zwłaszcza zaś świat ludzkich wartości: bezinteresowność, solidarność, współczucie, przyjaźń. To one decydują o jakości ludzkiego życia.

Człowiek stworzony na obraz Boga potrafi w swych zmaganiach z życiowym krzyżem budować świat sensu i nadziei. W świecie tym dominuje prawda i piękno, altruizm i pokój, wolność, wrażliwość i solidarność. Jego miernikiem nie jest bynajmniej sukces. Trudno bowiem Chrystusa, skazanego niesprawiedliwie na śmierć, uważać za człowieka sukcesu. Nauczyciel i mistrz Zbigniewa Herberta, Henryk Elzenberg, mówił, iż wielkość naszego życia możemy mierzyć tymi wartościami, z których rezygnowaliśmy, aby odnaleźć inne wyższe wartości. Duszę człowieka porównał on do tafli lodu, w której odbijają się piękne i trudne ideały. Tym większe i piękniejsze jest nasze życie, im więcej trudu zadaliśmy sobie, by realizować to, co wymaga od nas wyrzeczenia i wysiłku. W tym wyraża się jakość życia godnego człowieka, którego swą krwią odkupił Jezus Chrystus.

Miłosierny Samarytanin jawi się dla nas jako ekumeniczny wzór do naśladowania. Raczej nie był on człowiekiem sukcesu. Swój czas i swe denary ofiarował wielkodusznie, by przyjść z pomocą poranionemu bratu. Dlaczego mimo upływu czasu postawa Samarytanina stanowi ciągle wyjątek odbiegający od typowych reakcji? Wiele osób lubi epatować swym doświadczeniem, mądrością, znajomością życia. Patrząc na rany pobitego przez bandytów, wykorzystaliby wtedy sytuację, by skomentować: Widzisz, ja tyle razy podróżowałem z Jerozolimy do Jerycha i jakoś nikt na mnie nie napadł. Nie należy prowokować zła. Trzeba umieć odnaleźć się w każdej sytuacji. Moraliści postawieni w tej samej sytuacji nie omieszkaliby pouczyć pobitego: Tyle innych osób przechodzi tą samą drogą i jakoś nikt ich dotąd nie napadł. Zastanów się, co w twej postawie było prowokacją. Co należy zmienić, by niepotrzebnie nie drażnić postronnych obserwatorów i nie prowokować insynuacji, że tylko Samarytanie mogą przeciwdziałać chorym sytuacjom na drogach w okolicach Jerozolimy?

Solidarni w Chrystusie

Na naszym życiowym szlaku tak łatwo spotkać osoby, które doświadczyły napadu, rabunku i zmagają się z głębokimi ranami. Jeśli w stylu miłosiernego Samarytanina okażemy im naszą solidarność, możemy wpłynąć na to, iż w świecie ran i niepokoju nie będą się one czuć obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2, 19). W Credo, które jednoczy różne wspólnoty chrześcijańskie, powtarzamy, iż aby wyrazić swą solidarność z człowiekiem, Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Tę samą solidarność wyrażamy we wspólnocie modlitwy, gdy On sam jest obecny wśród braci zgromadzonych w Jego imię, aby nieść orędzie nadziei i pokoju.

Wśród nowych wyzwań i zagrożeń nie wolno nam reagować lękiem, niepokojem czy agresją. Nie było agresji ani narzekań w przesłaniu Wieczernika, kiedy Jezus modlił się „aby byli jedno” (J 17, 21) i wskazywał na Eucharystię jako na podstawowe źródło siły swych uczniów. Nie ma powodu, aby dziś tworzyć psychozę zagrożeń ukazując statystyki pobitych na trasie z Jerozolimy do Jerycha. Znacznie trudniej jest bowiem ująć w statystykach wskaźniki dotyczące liczby miłosiernych Samarytan, którzy bez rozgłosu i pustosłowia chcą nieść światu przesłanie nadziei, pokoju, solidarnej miłości.

Niechaj owocem naszych ekumenicznych spotkań będzie wspólne otwarcie na świadectwo humanizmu chrześcijańskiego, którego najpełniejszy wyraz stanowi tajemnica krzyża. Niech dla świata umęczonego przez nihilistyczne deklaracje stanie się ono płomykiem niosącym nowe siły i nową nadzieję. Niech wśród posępnych prognoz i pełnych grozy deklaracji zabłyśnie światło Damaszku, niosące nową nadzieję w pejzaż zdominowany wcześniej przez mroki agresji i nienawiści. Niechaj na szlaku wspólnej wędrówki w stronę Bożej góry Choreb jednoczy nas zapał Eliasza i subtelny powiew kulturowej bryzy, w której przychodzi Pan niosący nadzieję i pokój. Amen.

Ks. abp Józef Życiński

Homilia na nabożeństwo ekumeniczne w dniu 22 stycznia 2006 roku.