Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2002

"Kryzys jako szansa: struktury kościelne w czasach globalnych przekształceń" (Crisis as Opportunity: Church Structures in Times of Global Transformations) brzmiał tytuł spotkania, które odbyło się w pierwszych dniach lutego tego roku w Akademii Protestanckiej w Tutzing, niedaleko Monachium. Zostało ono zorganizowane przez Światowy Alians Kościołów Reformowanych razem ze Światową Federacją Luterańską, gromadząc przedstawicieli Kościołów reformowanych z Francji, Afryki Płd. i Korei Płd. oraz reprezentantów luteranizmu z Brazylii, Bawarii oraz USA.

Podczas spotkania rozpatrywano między innymi problemy relacji pomiędzy określonym podłożem kulturowym a strukturą Kościoła oraz miejscem Kościołów wyrosłych z Reformacji w ruchu ekumenicznym. Dyskusja dotycząca struktur nie ograniczała się do kwestii dogmatycznych bądź eklezjologicznych, lecz dotykała problemów funkcjonowania Kościoła jako szczególnej organizacji społecznej, która realizuje przede wszystkim Missio Dei. Wielu uczestników zadawało sobie pytanie o to, co jest absolutnie niezbędne dla prowadzenia skutecznej misji w pluralistycznym, coraz bardziej globalizującym się świecie, w którym rola religii ulega zmianie? Zastanawiano się również, jak połączyć zachodzące w świecie zmiany z transformacją struktur kościelnych oraz w jakich perspektywach biblijnych i teologicznych umieścić tę transformację.

Jakkolwiek zgromadzeni ewangelicy reformowani i luteranie różnili się miedzy sobą, nie mieli jednak wątpliwości co do tego, że skuteczne niesienie ewangelicznego przesłania dzisiaj wymaga efektywnego wsparcia dla Kościołów (wydaje się, że ważnym elementem wsparcia jest pomoc finansowa). Choć zmiany strukturalne nie mogą stanowić panaceum na dzisiejszy kryzys wiary, to - zdaniem uczestników konferencji - perspektywa ekumeniczna potrzebuje wrażliwości na bardzo różne sytuacje.

Można sądzić, iż przejawem takiej wrażliwości są propozycje zdecydowanego osłabienia bardzo ścisłych dotąd, więzi pomiędzy państwem a Kościołem w Norwegii. W marcu tego roku, po czteroletniej pracy, komisja powołana przez luterański Kościół Norwegii przedstawiła wszystkim radom parafialnym Kościoła propozycje dotyczące zmian w stosunkach z państwem. W listopadzie tego roku Synod Generalny Kościoła rozpatrzy raport komisji zatytułowany "Ten sam Kościół - nowy ład" (The Same Church - A New Order), wespół z uwagami rad parafialnych. Oczekuje się, że po listopadowym Synodzie rząd norweski powoła do życia własną komisję w tej sprawie.
Marcin Ziemkowski


zobacz pełny tekst