Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2018, ss. 11–12
Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Zelowie (fot. Michal Karski)
Obrady Synodu w Zelowie (fot. Michał Karski)

 

W Zelowie odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia udzielono absolutorium Konsystorzowi, przyjęto przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele, a także wysłuchano założeń projektu pragmatyki służbowej Kościoła. Dyskutowano również o koncepcji misji Kościoła.

Sesja miała miejsce od 12 do 13 maja w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Rozpoczęła się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Tomasz Pieczko. Pozdrowienia przekazali burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, ks. Wawrzyniec Markowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i pastor Bogumił Jarmulak ze Wspólnoty Ewangelicznych Kościołów Reformowanych.

Po otwarciu obrad referat synodalny wygłosiła prezes Synodu i redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak. Tematem jej wystąpienia była sytuacja ewangelików reformowanych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mówiła m.in. o próbach zjednoczenia Jednoty Warszawskiej i Jednoty Wileńskiej, współpracy z luteranami i powołaniu Rady Kościołów Ewangelickich. Zwróciła uwagę na przyznanie kobietom biernego i czynnego prawa wyborczego w gremiach kościelnych. – Od naszych poprzedników z czasów międzywojnia możemy uczyć się odwagi bycia sobą, posiadania i wyrażania własnych poglądów, otwartości na innych ewangelików i konwertytów oraz altruizmu – przekonywała prelegentka.

Podczas posiedzenia Synod wysłuchał sprawozdań biskupa, Konsystorza, Diakonii, finansowego Konsystorza oraz synodalnej komisji rewizyjnej. Dyskutowano nad kwestią członkostwa w Kościele – czy można o nim mówić już po chrzcie, czy dopiero po konfirmacji. Jan Diehl Michałowski zwracał uwagę na potrzebę koncepcji misji Kościoła. Inni synodałowie wymieniali szereg działań o charakterze misyjnym, podejmowanych przez różne instytucje kościelne. Podkreślano też konieczność lepszej misji wewnętrznej – spotkań dla dorosłych czy integracji międzyparafialnej. Piotr Niewieczerzał mówił, że trzeba też się zastanowić nad tym, co będzie po działaniach misyjnych, szczególnie w kontekście zachowania tożsamości reformowanej.

Synod udzielił absolutorium Konsystorzowi za 2017 r. Przyjęto szereg uchwał. Wydłużono kadencję prezesa Diakonii Kościoła do czterech lat. Uznano prace remontowe w parafiach w Zelowie i Kleszczowie za priorytetowe zadanie Kościoła. Upoważniono Konsystorz do zakupu gruntów rolnych. Parafie, które nie mają regulaminu cmentarza czynnego, zostały zobowiązane do wprowadzenia takiego regulaminu do lutego 2019 r. Zobowiązano też konferencję duchownych, by do końca 2019 r. przygotowała listę przekładów biblijnych rekomendowanych do użytku liturgicznego.

W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych Synod przyjął uchwały w tym zakresie. Wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi Kościół i wszystkie jego jednostki respektują prawo do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzają. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych będzie Kurator Ochrony Danych Osobowych, powoływany przez Synod na pięcioletnią kadencję. Przyjęto też regulamin ochrony danych osobowych.

Ponadto podjęto decyzję o ponownym powołaniu dwóch komisji synodalnych: prawa i problemowej. Komisja prawa ma analizować przepisy prawne i opracowywać nowe rozwiązania prawne dla Kościoła. Natomiast zadaniem komisji problemowej będzie przygotowywanie analiz i uchwał dotyczących ważnych dla społeczności kościelnej problemów teologicznych, etycznych i społecznych oraz zgłaszanie Synodowi tematów do dyskusji i projektów uchwał. Kandydaci do obu tych gremiów mają być zgłaszani do 30 września.

Synodałowie wybrali Roberta Maciejczaka na zastępcę członka synodalnej komisji rewizyjnej, a Piotra Topolskiego na Kuratora Ochrony Danych Osobowych w Kościele. Ponadto Agnieszka Filak przedstawiła założenia projektu pragmatyki służbowej Kościoła. – O tym projekcie będziemy rozmawiać na posiedzeniu Konsystorza w czerwcu. Uważam, że projekt powinien być procedowany na jesiennej sesji Synodu. To oczywiście nie znaczy, że ma być już wtedy przyjęty – powiedział prezes Konsystorza Witold Brodziński.

Podczas niedzielnego nabożeństwa kazanie wygłosił biskup Kościoła ks. Marek Izdebski. Wystąpił również zespół Cithara Sanctorum, który wykonał psalmy według melodii Psałterza Genewskiego z XVI w. Następna sesja Synodu odbędzie się 10 listopada w Warszawie.

 

Fotorelacja z sesji Synodu w Zelowie (fot. Michał Karski)