Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2014

Jednota 1/2014W JEDNOCIE nr 1/2014 m.in.: historia problemu antysemickiego obrazu w katedrze sandomierskiej, artykuł o Kościele Ekumenicznym w Szwecji, rozmowa o zaangażowaniu religii w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, analiza najnowszego dokumentu dialogu luterańsko-katolickiego, omówienie problematyki męczeństwa w judaizmie, spojrzenie na tłumaczenia biblijne w kontekście formowania się języka literackiego, wspomnienie o ks. bp. Janie Niewieczerzale w 100. rocznicę urodzin, sylwetki Henryka Sachsa i Marii Skierskiej.

Jednota 2/2014W JEDNOCIE nr 2/2014 m.in.: refleksja nad przemianami demokratycznymi 1989 r. w kontekście polskim, wschodnioniemieckim i europejskim oraz rolą Kościołów wówczas i obecnie, rozmowa o miejscu religii we współczesnym społeczeństwie, wolności religijnej i sytuacji Kościołów w warunkach pluralizmu światopoglądowego, rozmowa z sekretarzem generalnym Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych o jego doświadczeniach, subiektywne spojrzenie na gender, sylwetka Anny Wazówny.

Jednota 3//2014W JEDNOCIE nr 3/2014 m.in.: doświadczenia kobiety-prezbitera w Kościele ewangelicko-reformowanym, analiza wykorzystania argumentacji biblijnej w dokumencie „Gender Justice Policy”, historia misji anglikańskiej w Warszawie w XIX i XX w., artykuł o karcie tytułowej Biblii brzeskiej, kobiety w kręgu Jana Husa, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Jednota 4/2014W JEDNOCIE nr 4/2014 m.in.: historia Pierwotnej Jednoty Braterskiej, teologia w obliczu I wojny światowej, refleksje wokół śmierci i życia wiecznego, rozmowa na temat dokumentu Światowej Federacji Luterańskiej dotyczącego społecznej sprawiedliwości płci.