Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Adres:
Al. Solidarności 76a
00-145 Warszawa
Polska
Telefon: 22 831 45 22
Konto: „Jednota”, PKO BP VIII OM Warszawa, nr 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń.