Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Dnia 13 grudnia 2006 roku Wierze i Mirosławowi Jelinkom została przyznana nagroda im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego w dziedzinie ekumenizmu za zasługi w zakresie przezwyciężania barier konfesyjnych i etnicznych.

Małżonkowie Wiera i Mirosław Jelinkowie wywodzą się z rodzin związanych z tradycją braci czeskich. Członkowie tej społeczności, przywędrowawszy na ziemie polskie n początku XIX wieku, założyli między Łaskiem a Piotrkowem Trybunalskim kilka własnych osad. Jedną z nich, bodaj najważniejszą, jest miasto Zelów, gdzie państwo Jelinkowie prowadzą działalność duszpasterską w tamtejszej parafii ewangelicko-reformowanej od przeszło 20 lat. Ks. Mirosław został w 1985 roku ordynowany na duchownego, ks. Wiera doczekała się swojej ordynacji w roku 2003, stając się pierwszą kobietą - pastorem w naszym kraju.
Czynnikiem decydującym o wyróżnieniu państwa Jelinków naszą nagrodą jest ich bogata działalność, wykraczająca poza ramy konfesyjne i obejmująca takie dziedziny jak muzyka, edukacja, pomoc międzyludzka, kontakty ekumeniczne i międzynarodowe.
W Zelowie, założonym w 1803 roku przez braci czeskich, żyją dzisiaj cztery wspólnoty chrześcijańskie: ewangelicy reformowani, luteranie, baptyści i katolicy rzymscy. Państwo Jelinkowie angażują się w działalność ekumeniczną, wzbogacając ją o nowe elementy. Te „nowe elementy” to oryginalna muzyka, która rozbrzmiewa podczas dorocznych tygodni modlitwy o jedność chrześcijan i przy innych spotkaniach międzywyznaniowych. W parafii działają, pod kierownictwem pastor Wiery Jelinek, jedyne w Polsce zespoły dzwonkarzy, grające na amerykańskich dzwonkach ręcznych.
Ks. Mirosław jest dyrektorem działającego przy parafii Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego. Przedszkole realizuje autorskie programy w zakresie matematyki i nowatorskiej metody nauki czytania. W 1998 roku patronat nad przedszkolem objęła Dagmar Havlova, żona ówczesnego prezydenta Czech.
Parafia w Zelowie, jako jedyna parafia w Polsce, działa w ramach Fundacji im. Roberta Schumana, wspomagającej pojednanie i budowanie wspólnej Europy.
W ramach służby socjalnej parafia włącza się do walki z bezrobociem we współpracy z Rejonowym Biurem Pracy. Niesie pomoc szpitalom, szkołom i bezdomnym. W domu parafialnym udostępniono mieszkania kilkunastu rodzinom.
Państwo Jelinkowie podjęli wiele działań w zakresie pielęgnowania dziedzictwa religijno-kulturowego braci czeskich. Temu celowi służą publikacje poświęcone badaniom nad tą społecznością, oryginalne zbiory archiwalne, dostępne w Muzeum - Ośrodku Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich w Zelowie. Nad stroną merytoryczną tego przedsięwzięcia czuwają najwybitniejsi badacze z Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Nad muzeum objął patronat Vaclav Havel, prezydent Republiki Czeskiej, który 11 marca 1998 roku odwiedził parafię.
Wiera i Mirosław Jelinkowie są członkami założycielami stowarzyszenia EXULANT, zrzeszającego potomków braci czeskich rozsianych po całym świecie. Pełnili rolę gospodarza światowego zjazdu tej organizacji.

Prof. dr hab. Karol Karski
[Kierownik Katedry Ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie]