Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 1991
Kościół Zielonoświątkowy wyłonił się z ruchu przebudzeniowego i uświęceniowego w XIX i XX w. Swoje korzenie upatruje w świadectwie biblijnym o zesłaniu Ducha Św. w dniu Pięćdziesiątnicy (gr. pentekoste - Dz. 2:11; 20:18; l Kor. 16:8). Stąd jego nazwa: pentekostalizm lub ruch zielonoświątkowy, pentekostalny.


Początki współczesnego pentekostalizmu wiążą się ze zjawiskiem „chrztu Duchem Świętym" (zwanego tez „chrztem w Duchu Św.") wraz z towarzyszącą mu glossolalią, czyli mówieniem językami, a właściwie modlitwą w obcych nieznanych językach, jakie miało miejsce w 1901 r. w Topeka (Kansas, USA), oraz z działaniem Ducha Św. wśród członków zboru uświęceniowego Azusa Street Mission w Los Angeles, w 1906 r. Wydarzenie z Azusa Street zostało oficjalnie uznane za początek przebudzenia zielonoświątkowego, w istocie jednak poprzedziło je wiele manifestacji Ducha Św., o czym świadczą właściwie całe dzieje Kościoła chrześcijańskiego i co potwierdzają liczne badania z historii psychologii i teologii. Problem świętości i doskonałości chrześcijańskiej wyraźnie zaznaczył się w Kościołach Reformacji, pojawił się tez w XVII-wiecznym pietyzmie europejskim, w przebudzeniu wesleyańskim w Anglii (metodyzm) oraz w ruchach odrodzeniowych i uświęcających, jakie wystąpiły w XIX i XX w. w kręgach protestanckich i na polach misyjnych. Ojcami duchowymi tych ruchów byli m.in. Charles G. Finney, Dwight L. Moody i R.A. Torrey.

Ruch zielonoświątkowy dość szybko rozprzestrzenił się na terenie Stanów Zjednoczonych, a do Europy dotarł przez świadectwo T.B. Barratta z Norwegii, gdzie powstał w 1916 r. w Oslo zbór zielonoświątkowy „Filadelfia", który promieniował na całą Skandynawię oraz Niemcy i Anglię. Z Niemiec przeniknął do Europy wschodniej i południowej. W ciągu ponad półwiecza pentekostalizm rozprzestrzenił się na całym świecie, a w niektórych krajach południowo-amerykańskich i azjatyckich należy dziś do wyznań dominujących.

W latach 70. naszego stulecia, jako rezultat działalności Ducha Św. i świadectwa zielonoświątkowców, rozwinął się ruch charyzmatyczny (neopentekostalny) wśród katolików, anglikanów, prawosławnych, luteranów, reformowanych, metodystów i in. Chrześcijanie ci, pozostając nadal członkami swoich Kościołów, w niczym nie różnią się od zielonoświątkowców, gdy chodzi o przeżywanie działania Ducha Św. W latach 80. nastąpiła „trzecia fala" (Third Wave) przebudzenia zielonoświątkowego i objęła te Kościoły chrześcijańskie, w których przedtem nie przejawiło się działanie Ducha Św. Zachowując swój styl pobożności, członkowie tych wyznań w praktycznym życiu są zielonoświątkowcami.

Według danych statystycznych z 1988 r. ogólnoświatowy ruch zielonoświątkowy skupia ponad 300 min chrześcijan w różnych typach Kościołów, zaś same Kościoły zielonoświątkowe na świecie liczą 176 mln członków, społeczności charyzmatyczne - 123 mln, a chrześcijan zaliczanych do „trzeciej fali" jest 28 mln. W samej Europie Kościoły zielonoświątkowe liczą 4,4 mln członków, społeczności charyzmatyczne - 21,9 mln, a chrześcijan należących do „trzeciej fali" jest 2,4 min. Ogółem na naszym kontynencie żyje 29 mln chrześcijan w różnych społecznościach pentekostalnych.

Do Polski ruch zielonoświątkowy dotarł dwiema drogami: z Niemiec - na Pomorze, do Wielkopolski i na Śląsk Cieszyński, oraz z Ameryki (za pośrednictwem reemigrantów) - na tereny Polski centralnej i na Kresy wschodnie. W Cieszyńskiem na początku przeniknął do Społeczności Chrześcijańskiej wywodzącej się z kręgów pietystycznych działających w strukturach Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Gdy jednak Społeczność Chrześcijańska zaczęła dystansować się od zielonoświątkowców, wówczas powołali oni do życia Związek Stanowczych Chrześcijan (Cieszyn, 1910 r.) i rozpoczęli niezależną działalność religijną, zakładając swoje zbory w Nieborach, Cieszynie, Żukowie Dolnym, Tyrach, Milikowie, Gródku, Ustroniu, Wiśle-Głębcach, Wiśle-Malince i Jaworzu. Od 1920 r. wydawali miesięcznik „Głos Prawdy".

Zbory, które powstały na Kresach wschodnich i w Polsce centralnej, na początku nie tworzyły żadnej struktury kościelnej. Dopiero w maju 1929 r., na zjeździe braterskim w Starej Czołnicy k. Łucka, utworzono Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej z siedzibą w Łodzi. Rozwinął on żywą działalność ewangelizacyjną i do 1939 r. skupił ponad 20 tys. wyznawców w 500 zborach i stacjach kaznodziejskich. Wydawał trzy pisma - po polsku, rosyjsku i ukraińsku.

Ważną rolę w kształceniu duchownych, nauczaniu teologii i stylu życia zborowego spełniał Instytut Biblijny w Gdańsku. Założony w marcu 1930 r. (istniał do chwili zamknięcia przez władze hitlerowskie), zdołał wykształcić spore grono duchownych dla polskich zborów oraz całego regionu Europy Środkowej i Południowej.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wznowił swą działalność tuż po wojnie, w 1945 r., podczas konferencji w Łodzi, a w 1953 r. dołączył do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE), w ramach którego działał już od 1947 r. także Związek Stanowczych Chrześcijan. Struktura ta przetrwała blisko czterdzieści lat, to jest do chwili, gdy XII Synod ZKE (22 maja 1987 r) podjął uchwałę o reorganizacji, w wyniku czego powstały cztery odrębne organizacje kościelne, a wśród nich Kościół Zielonoświątkowy. Został on zarejestrowany 1 lutego 1988 r. Według danych z listopada 1990 r. należy do niego 117 zborów i ok. 12 tys. ludzi. Skupia wszystkie zbory ugrupowania stanowczych chrześcijan oraz przeważającą większość zborów ugrupowania chrześcijan wiary ewangelicznej, które poprzednio należały do ZKE.

Na świecie i w Europie zielonoświątkowcy zachowują odrębne zwyczaje w przejawach pobożności i nie mają jednolitego, obowiązującego wszystkich, wyznania wiary. Statut polskiego Kościoła Zielonoświątkowego zawiera następujący zapis wyznania wiary:

Jest to wiara:
- w nieomylność całości Pisma Świętego - Biblii jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego - które stanowi jedyną normę wiary;
- w Trójjedynego Boga - Ojca i Syna i Ducha Świętego;
- w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy;
- w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;
- w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście;
- w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie Jego pełni, i w dary łaski;
- w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa;
- w wieczne życie i wieczne potępienie.
-
Kościół    Zielonoświątkowy uznaje i praktykuje chrzest wiary (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego) przez zanurzenie (w baptysterium lub w naturalnym zbiorniku wodnym), który wyraża posłuszeństwo wierzącego wobec Słowa Pana, jego świadectwo przed Bogiem i ludźmi o przeżyciu zbawienia i odpuszczeniu grzechów oraz jego ślub dozgonnej wierności Bogu. Niemowląt i małych dzieci nie chrzci się. Według przyjętych zwyczajów ofiarowuje się je Panu i błogosławi w akcie modlitwy podczas nabożeństwa lub w domu.

Wieczerza Pańska, obchodzona pod dwiema postaciami - chleba i wina, wyraża żywą społeczność z Bogiem i Kościołem, przypomina śmierć Jezusa poniesioną „dla nas i za nas". Obecność Chrystusa w Wieczerzy jest rzeczywista i duchowa, a nie materialna.

Małżeństwo jest zawierane przez akt ślubu nowożeńców i towarzyszącą mu modlitwę; przy akcie tym usługuje duchowny zanosząc modlitwę za nowożeńców i błogosławiąc im.

W zborach praktykowana jest modlitwa za chorych; towarzyszy jej najczęściej wkładanie rąk i namaszczanie olejkiem w imieniu Pańskim przez duszpasterza.

Duchownych Kościoła ordynuje się na diakonów i prezbiterów.

Istotną cechą pobożności zielonoświątkowej jest nabożeństwo, w którym często pojawiają się głośne (indywidualne i wspólne) modlitwy. W modlitwie często występuje glossolalia, której towarzyszy spontaniczne ożywienie całego zboru; a także proroctwa i poselstwa. Mogą też występować nagłe uzdrowienia. W centrum nabozeństwa znajduje się jednak zwiastowanie Pisma Św. (w kazaniu i nauczaniu). Bardzo często podkreślana jest konieczność przeżycia przez człowieka zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Zielonoświątkowcy uważają, że w takich zjawiskach, jak glossolalia i proroctwa, wyraża się szczególne działanie Ducha Św., zgodnie z wypowiedziami Pisma na ten temat. Pismo Św. Przez większość zielonoświątkowców jest interpretowane dosłownie. Zapewne stąd się bierze występująca w różnych kręgach rezerwa wobec studiów teologicznych. Jednakże i w tej dziedzinie istnieje duża sfera wolności, dzięki czemu szkolnictwo biblijno-teologiczne przeżywa wielki rozwój. W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studiuje 29osób, w Misyjnej Szkole Biblijnej (Cieszyn) roczny kurs misyjno-ewangelizacyjny odbywają 22 osoby, w Warszawskim Seminarium Teologicznym (program 3-letni) studiuje 29 osób, w Zaocznym Seminarium Teologicznym (Ustroń, program 2,5-roczny) - 57 osób. W najbliższym czasie podejmie działalność Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny (ICI), przeznaczony dla osób pragnących zdobywać wiedzę.

Najwyższą władzę w Kościele posiada Synod, który obraduje co 5 lat. Synod dokonuje wyboru: prezbitera naczelnego, 7-osobowego zarządu i Naczelnej Rady Kościoła. W okresie intersynodalnym zarządzanie Kościołem przysługuje z urzędu prezbiterowi naczelnemu. Podstawową komórką w ustroju kościelnym jest zbór lokalny, na czele którego stoi pastor i rada zboru.

W Kościele działają misje, służby i duszpasterstwa (rodziny, akademickie, młodzieży oraz osób samotnych). Do najważniejszych misji należą: Namiotowa i Chrześcijańska, działające przede wszystkim w tych rejonach, gdzie nie ma zborów. Misja „Nowa Nadzieja" specjalizuje się w usługiwaniu alkoholikom i narkomanom. Dla osób uzależnionych prowadzony jest ośrodek odwykowy ,,En Gedi" w Broczynie, woj. słupskie. Żywą działalność przejawia Służba Muzyczna i Służba Niewiast, która wydaje m.in. czasopismo dla kobiet „Samarytanka".

Wśród inicjatyw wydawniczych odnotować trzeba Wydawnictwo „Agape" oraz miesięcznik „Chrześcijanin", organ prasowy Kościoła.

Społeczność zielonoświątkowa w Polsce staje przed wieloma wyzwaniami. Jedne z nich są związane z jakością życia i wiary, a więc i ze świadectwem poszczególnych chrześcijan i całego Kościoła w określonym miejscu i czasie. Określiłbym je jako zwyczajne. Inne z kolei mają charakter szczególny, związany z zagrożeniami, jakich doświadczają społeczeństwa w krajach postkomunistycznych. Środowisko zielonoświątkowe - także polskie - dostrzega groźbę pojawienia się nowych, groźniejszych demonów niż ,,demon komunizmu". Są wśród nich: „demon bezlitosnego ekonomizmu", „demon nacjonalistycznego totalitaryzmu" i „demon politycznego klerykalizmu". Są to bardzo poważne sfery zagrożeń, wobec których chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni. Muszą przeciwstawić się bezlitosnemu ekonomizmowi, broniąc godności i praw jednostki ludzkiej, zaś nacjonalistycznemu totalitaryzmowi - głosząc chrześcijańską zasadę wolności każdego człowieka. Z kolei „demonowi politycznego klerykalizmu" powinno się przeciwstawić chrześcijański ekumenizm. Przed chrześcijanami w Europie Wschodniej stoi zadanie okazywania większej lojalności wobec Kościoła Jezusa Chrystusa niż wobec własnego narodu - powiedział zielonoświątkowy teolog z Jugosławii, Miroslav Volf, w swoim wystąpieniu na jednej z międzynarodowych konferencji chrześcijańskich.

Podobne obawy wyrażają także niektórzy katoliccy księża i świeccy w Polsce. Dobrze więc, że w tej trudnej sytuacji - ludzkiej i chrześcijańskiej - nie jesteśmy sami na naszej polskiej drodze. Chrześcijanie należący do społeczności zielonoświątkowej są, i chcą dalej pozostać, ludźmi nadziei - nadziei żywej, która swoją siłę czerpie z wiary w moc, Słowo i obecność Chrystusa. Tak więc we wszystkich sferach zagrożeń - tych zwykłych, i tych niezwykłych - możemy, chcemy i musimy oprzeć się na wierności i miłości Jezusa Chrystusa. On mówi: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. [...] Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mat. 28: 18.20).