Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 11-12 / 1989

  1. WACŁAW BORKOWSKI, syn Stanisława, ur. w 1913 r., podporucznik-lekarz, ostatnia wiadomość z Kozielska. (Lista więźniów obozu w Kozielsku: „Bobkowski podporucznik”.)

  2. MIECZYSŁAW FIEDLER, syn Henryka, ur. w 1899 r., major dyplomowany 2 pułku ułanów, oficer Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Fiedler Mieczysław Henryk, major dypl. kawalerii”.)

  3. WŁADYSŁAW GĄSIOROWSKI, syn Władysława, ur. 1902 r., inżynier-leśnik, porucznik, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Gąsiorowski Władysław”.)

  4. GUSTAW TADEUSZ HANTKE, syn Gustawa, ur. 1911 r., inżynier-chemik, w 11939 r. uczestnik obrony Brześcia n. Bugiem, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Hantke Gustaw, ppor. rez., ur. 17 11 1911 w Petersburgu”.) Por. „Jednota” 1987, nr 11, s. 22.

  5. JAN WŁADYSŁAW NELKEN, syn Edwarda, ur. w 1878 r., lekarz-psychiatra, pułkownik w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. (Lista więźniów obozu w Kozielsku: „Nelken Jan Władysław, płk, lekarz”.) Por. „Jednota” 1986, nr 11, s. 10-11.

  6. KS. JAN POTOCKI, syn Juliana, ur. w 1888 ,r., duchowny ew.-ref., major-kapelan WP, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Potocki Jan, mjr kapelan, superintendent ewang. (!), ur. 1888, s. Juliana, wywieziony w grudniu 1939 r., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia z obozu”.)

  7. TADEUSZ PRAUSS, syn Tadeusza, ur. w 1896 r., pułkownik-pilot, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Prauss Tadeusz, płk lotn.”.)

  8. LEONARD SKIERSKI, syn Henryka, ur. w 1866 r., generał dywizji, więzień Starobielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Skierski Leonard, gen. dyw., ur. 26 4 1866”.)

  9. KAZIMIERZ GOŁKOWSKI, syn Wilhelma, ur. w 1894 r., podpułkownik., dowódca 9 pułku piechoty, ostatnia wiadomość z Kozielska. (Lista zamordowanych w Katyniu: „Gałkowski Kazimierz, ppłk”.)

Drodzy Czytelnicy,

Drukowana powyżej lista dziewięciu oficerów polskich, zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez Konsystorską Komisję Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw. Ośmiu pierwszych było członkami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, dziewiąty – podpułkownik Kazimierz Gołkowski – był katolikiem, mężem naszej współwyznawczyni, jednej z najbardziej zasłużonych parafianek warszawskich, dziś już nieżyjącej śp. Ludwiki Gołkowskiej. Na jej to prośbę nazwisko ppłk. Kazimierza Gołkowskiego umieszczone zostało na liście poległych naszych współwyznawców, drukowanej w nr 11/89 „Jednoty” (patrz: „Ci, którzy polegli”, s. 7), a na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie znajduje się jego symboliczny grób, który powstał w wyniku starań żony. Z tych to względów nazwisko jego wymieniono i na tej liście.

Tą drogą zwracamy się do Czytelników z prośbą o ewentualne uzupełnienie powyższej listy nazwiskami innych oficerów naszego wyznania, o których rodziny lub przyjaciele wiedzą, że przebywali w obozach sowieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wszelkie informacje prosimy kierować bezpośrednio pod adresem:

Konsystorska Komisja Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw
al. Świerczewskiego 76a 00-145 Warszawa