Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, s. 17

 

Z radością zawiadamiamy, że 11 grudnia 2014 r. nasza współwyznawczyni Hanna Tranda, obroniła pracę doktorską pt. „Kształtowanie się sytuacji prawnej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce”. Serdecznie gratulujemy!

Hanna Elżbieta Tranda urodziła się 26 września 1965 r. w Zelowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim Nr III w Warszawie na kierunku nauczanie początkowe, które ukończyła w 1987 r.

Już w 1986 r. podjęła pracę katechetki w parafii warszawskiej. Od 1991 r. jest zatrudniona w szkole na stanowisku nauczycielki religii i oddelegowana do pracy w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, a w 2008 r. – nauczyciela dyplomowanego.

W latach 1992–1995 studiowała w Ekumenicznym Instytucie Pedagogiczno-Katechetycznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom magistra teologii w zakresie pedagogiki religijnej i etyki na podstawie pracy „Przygotowanie młodzieży upośledzonej umysłowo do konfirmacji”, napisanej pod kierunkiem ks. dr. Włodzimierza Nasta. Inspiracją tematu pracy była praktyka w „Eben-Ezer” – zakładzie dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, jaką Hanna Tranda odbyła w Lemgo (Niemcy) w latach 1987–1988.

W 1996 r. została zatrudniona w ChAT na stanowisku asystenta w Katedrze Podstawowych Problemów Wychowania (Wydział Teologiczny), a obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji (Wydział Pedagogiczny).

Jest członkinią Prezydium Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz przewodniczącą Komisji Katechetycznej w Kościele ewangelicko–reformowanym, a także przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

Od 2000 r. bierze udział w międzynarodowych i międzywyznaniowych konferencjach dotyczących chrześcijańskiej edukacji dzieci, a od ponad 10 lat – w naradach księży i katechetów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W latach 80. i 90. XX w. była członkinią Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, obecnie pracuje w Komisji Wychowania Chrześcijańskiego. W latach 90. współpracowała z Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie (EYCE).

W latach 2002–2005 uczestniczyła w pracach międzynarodowej grupy teologów i pedagogów religii, redagującej w języku niemieckim podręcznik religii ewangelickiej dla młodzieży gimnazjalnej z krajów Unii Europejskiej: Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. W 2007 r. ukazała się czeska wersja tego podręcznika, w 2008 r. – wersja w języku niemieckim, a w polskim pt. „Świętować wspólnie – poznawać się wzajemnie. Święta roku kościelnego” ukazała się w 2009 r.

Od lat 90. XX w. współpracuje z Polskim Komitetem Światowego Dnia Modlitwy (Kobiet).

Hanna Tranda jest autorką kilkunastu referatów i wielu artykułów zawartych w publikacjach pokonferencyjnych, jak też w JEDNOCIE, „Roczniku Teologicznym” ChAT, „RES HUMANA” i na ekumenizm.pl.